Oficina de treball

El SOC aprova els primers programes de polítiques d’ocupació d’enguany

El pressupost previst és de 37 milions d’euros

Oficina de treball
Oficina de treball

A través del Servei d’Ocupació de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, va aprovar el passat dimarts 17 de març, en el decurs de la reunió del Consell de Direcció del SOC, els primers tres programes de polítiques actives d’ocupació de 2015, que competent amb un pressupost previst de 37 milions d’euros.

Aquests tres programes aprovats pel SOC són “Treball als Barris”, amb un pressupost previst de 26 milions d’euros, “Suport al Desenvolupament Local (AODL, Planificació estratègica i 7 Comarques)”, amb 7.250.000 euros previstos, i “Forma i Insisteix”, amb un pressupost previst de 4 milions d’euros.

El programa “Treball als Barris”, amb un pressupost de 26 milions d’euros, incorpora per tercer any consecutiu l’objectiu específic d’afavorir les persones en atur i risc d’exclusió social al mercat de treball a través d’accions que combinen formació i treball amb contractació.

Aquest programa busca contribuir a l’equilibri social i territorial dels barris que presenten necessitats ocupacionals i necessiten una atenció especial en relació al suport de la seva cohesió social. Les accions previstes per aquest convocatòria afavoreixen la inserció laboral de col·lectius amb dificultats d’inserció, la qualificació professional i els programes mixtos de formació i treball.

El programa “Suport al Desenvolupament Local”, amb un pressupost de 7.250.000 euros, concep aquest tipus de desenvolupament com un conjunt d’iniciatives o projectes integrats proposades des del territori que tenen com objectiu afavorir un procés re-activador de l’economia i dinamitzador de les societats locals.

Es pretén que, mitjançant l’aprofitament dels recursos existents en el territori, la cooperació público-privada, s’estimuli, fomenti i diversifiqui  l’activitat econòmica, creant ocupació, renta i riquesa, i així es millori la qualitat de vida de les poblacions territorials locals.

Per tal de facilitar la seva accessibilitat a les entitats locals de Catalunya, l’ordre de Programes de suport al desenvolupament local conté el Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica; el Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL); i el Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic, el Projecte “Treball a les 7 comarques”.

- Projecte “Treball a les 7 comarques”

El SOC preveu destinar 2 milions d’euros a una iniciativa que posa a disposició de les entitats locals de les comarques de Terra Alta, Ribera d’Ebre, Montsià, Baix Ebre, Anoia, Ripollès, i Pallars Jussà una Cartera de serveis que permet la formulació de projectes de caràcter integrant que combini, en el marc d’un pla d’execució anual, accions ocupacionals i desenvolupament local dirigides a:

  • Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada territori.
  • Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment els sectors estratègics del territori.
  • Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les actuacions que es vulguin posar en marxa, i comunicar-les als agents implicats i a la ciutadania.

- Programa d’Agents d’ocupació  i desenvolupament local:

Amb 4.500.000 euros de pressupost previst, el SOC subvenciona la contractació de personal tècnic que executa un o alguns dels projectes inclosos al Pla d’acció de desenvolupament econòmic local de els entitats sol·licitants amb la finalitat de dinamitzar socioeconòmicament el territori d’actuació, reforçant el potencial endogen del mateix, i propiciant la seva diversificació productiva, per tal de generar activitat econòmica i ocupació.

Els AODL tenen la missió de dinamitzar, promoure, i executar, en col·laboració amb altres actors del territori, les polítiques i els programes que afavoreixin la promoció econòmica en el seu territori d’actuació.

- Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica:

Amb un pressupost de 750.000 euros previstos, el SOC ofereix suport tècnic i financer per a la realització, amb mitjans aliens, de projectes de diagnosi i planificació estratègica que tenen per objectiu la generació i diversificació de l’activitat econòmica territorial i la creació i/o manteniment d’ocupació.

De la mateixa manera, ofereix el suport a noves formes de gestió i promoció de les economies locals; la innovació i el desenvolupament del teixit productiu local; la identificació, diagnosi i planificació dels sectors i dels projectes estratègics pel territori; i la identificació, diagnosi i planificació del desenvolupament social i ocupacional del territori.

Finalment, pel què fa al programa “Forma i Insereix” pressupostat amb 4 milions d’euros, el SOC ofereix una línia de finançament per a les empreses que necessitin contractar treballadors. El finançament es destina a la formació de treballadors, prioritàriament en situació d’atur, amb el compromís per part de les empreses, de la contractació mínima del 60%.

El lloc de treball ofert a l’alumne que hagi realitzat, almenys el 75% de l’especialitat o itinerari formatiu, ha d’estar vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda i complir els requisits  que estableix la convocatòria.

A més de les empreses, també es poden beneficiar d’una subvenció per a la realització de les accions formatives, accions empresarials, gremis i altres entitats amb establiment operatiu a Catalunya, així com centres o entitats de formació inscrits al corresponent Registre de centres i entitats de formació del SOC.

Vista microscòpica d'un ull, estudi de la ceguera congènita, hereditària // Imatge cedida per l'ONCE

L’ONCE i l’IDIBELL col·laboren en un projecte sobre ceguesa hereditària

La recerca vol identificar possibles dianes terapèutiques

Vista microscòpica d'un ull, estudi de la ceguera congènita, hereditària // Imatge cedida per l'ONCE
Vista microscòpica d’un ull, estudi de la ceguera congènita, hereditària // Imatge cedida per l’ONCE

L’ONCE col·labora en el projecte dirigit per Ana Méndez Zunzunegui del grup Bases cel·lulars i moleculars dels trastorns sensorials de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i professora de la Universitat de Barcelona (UB), que té com a objectiu identificar noves dianes terapèutiques contra la ceguesa hereditària.

Les distròfies hereditàries de la retina són desordres amb gran heterogeneïtat clínica i genètica pels quals no hi ha guareix avui dia i que afecten 15.000 persones a Espanya segons la FAARPE. Fins avui s’han descrit fins a 150 gens causants de distròfia de retina, la qual cosa il·lustra la dificultat en abordar aquests desordres. El repte és dissenyar tractaments per frenar la degeneració retinal i restaurar la funció visual, i per a això és necessari aprofundir en el coneixement dels processos moleculars i cel·lulars alterats per les mutacions en els diferents gens.

El projecte se centrarà a estudiar les alteracions causades per determinades mutacions en proteïnes que juguen un paper clau en la resposta a la llum en cèl·lules especialitzades de la retina. Aquestes mutacions o bé causen la pèrdua de funció de la proteïna en el procés (com passa en la Ceguesa Congènita de Leber tipus 1 i tipus 12), o bé fan que la proteïna mutada adquireixi una funció tòxica per a la cèl·lula, com ocorre en les distròfies de con i bastó autosòmiques dominants causades per mutacions en el gen GUCA1A.

El projecte aprofundirà l’estudi de les vies de dany inicials en models animals d’aquests tipus de ceguesa amb l’objectiu d’identificar noves dianes terapèutiques i  porta per títol “Estudi de les bases moleculars de retinosi pigmentària i distròfies hereditàries de retina: caracterització funcional de proteïnes causants de malaltia i mecanismes de patogenicitat en models animals”.

L’ONCE amb la recerca

L’ONCE compleix la seva missió social a través de diversos projectes que afavoreixen l’autonomia personal, la plena inclusió social i la defensa dels drets dels seus afiliats, sense oblidar la igualtat d’oportunitats, com a ciutadans de ple dret que són.

La inversió solidària que milers de ciutadans realitzen cada dia amb la compra del cupó és retornada per l’ONCE a la societat en forma de serveis especialitzats per a persones amb ceguesa o deficiència visual greu.

Per desenvolupar els seus objectius, l’ONCE es recolza en la prestació de múltiples serveis i en l’engegada de diverses activitats, Educació, Ocupació, Rehabilitació, Ajudes tècniques adaptades, Comunicació i Accés a la Informació, Oci, Esport, destacant el seu compromís per impulsar l’R+D+I en matèria de ceguesa i deficiència visual, mitjançant la seva col·laboració en projectes de recerca relacionats amb aquelles patologies oftalmològiques que amb més freqüència són causa de ceguesa total o parcial.

Amb aquestes col·laboracions, l‘ONCE pretén estimular el coneixement científic més avançat i innovador sobre la ceguera i deficiència visual, a fi de fomentar la seva prevenció i el desenvolupament de teràpies efectives.

Antoni Cañete i Carlos Vázquez signen el conveni de col·laboració

PIMEC signa un conveni de col•laboració amb ASSISTEROFFICE

Donarà solucions a més de 56.000 autònoms

Antoni Cañete i Carlos Vázquez signen el conveni de col·laboració
Antoni Cañete i Carlos Vázquez signen el conveni de col·laboració // Imatge cedida per PIMEC

La darrera reforma fiscal que el Govern central va aprovar, centrada en el règim tributari d’Estimació Objectiva, també nombrada de Mòduls, fa que només la podran aplicar els empresaris autònoms que compleixin una sèrie de requisits, a partir de l’1 de gener, quan aquesta entra en vigor. Alguns d’aquests requisits són que el volum anual d’ingressos no podrà superar la xifra de 150.000 €/any en l’any anterior, amb el límit anterior de 450.000 euros. La facturació no haurà de superar els 75.000 euros anuals quan el destinatari sigui un empresari o professional. En canvi, per les activitats agrícoles i ramaderes el límit serà de 250.000 €/any. També, el volum anual de compres de béns i serveis no podrà superar els 150.000 €/any, davant el límit anterior de 300.000 euros l’any. El darrer requisit exclou les activitats per a les quals existeixi l’obligació de retenir sobre els ingressos que generin.

PIMEC considera que aquest canvi normatiu restringeix l’abast dels Mòduls, provocant la sortida de 56.000 autònoms de Catalunya. PIMEC va ser l’única patronal de tot l’Estat que va presentar diferents esmenes de la reforma fiscal, com una moratòria del Règim de Mòduls que permeti la reforma gradual i consensuada amb els agents socials. Davant el rebuig del Congrés, PIMEC segueix cercant solucions pels milers d’autònoms que hauran de gestionar els seus comptes i presentar declaracions per Règim General, a partir del 2016.

D’aquesta manera, PIMEC signa un conveni de col·laboració amb ASSISTEROFFICE, plataforma líder en solucions de gestió i fiscalitat al núvol, que permetrà als autònoms donar compliment a les seves obligacions comptables i fiscals amb les màximes garanties i a un cost assequible. Els socis de PIMEC gaudiran d’aquesta plataforma amb descomptes i assistència tècnica gratuïta.

Carlos Vázquez, soci d’ASSISTEROFFICE, creu que “aquesta aposta conjunta ha de permetre impulsar una solució innovadora i orientada a les demandes que genera la recent reforma fiscal”. Mentre que el secretari general de PIMEC, Antoni Cañete afegeix que “amb aquest acord PIMEC es manté fidel a la seva missió de cercar solucions per a pimes i autònoms que els permetin superar les dificultats, en aquest cas derivades d’una regulació que, novament, no ha tingut en compte la realitat de les empreses més petites, malgrat que constitueixen el gruix de la nostra economia”.

Restaurant La Trobada

La Trobada ofereix un dinar-tertúlia amb Clara Formosa

La traductora assistirà amb diversos membres d’EBC

Restaurant La Trobada
Restaurant La Trobada // Imatge cedida per La Trobada

La Trobada, el restaurant del temps, organitzarà el dimarts 24 de març el dinar-tertúlia “Un tast de l’economia del bé comú” amb Clara Formosa, traductora del llibre “L’economia del bé comú”, de Christian Felber, i la filòsofa Susanna Martínez i l’economista Xavier López, tots dos membres d’Economia del Bé Comú (EBC) de Terrassa. L’acte, que començarà a la 1.30 del migdia i acabarà a les 4 de la tarda.

Amb aquest acte, La Trobada enforteix llaços comunitaris entre els clients convencionals (que hi paguen amb temps) i els clients del temps (que hi fan voluntariat a canvi dels àpats rebuts). El restaurant ja va acollir una proposta semblant l’any passat, amb el dinar-tertúlia “Escoltem-nos!”, a càrrec de Maria Victòria Viqui Molins, monja teresiana i lluitadora contra l’exclusió social al Raval barceloní.

“Un tast de l’economia del bé comú” serà un acte obert a tothom i tindrà un preu de 7,50 euros. Cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 625 45 58 63 o bé, enviant un correu electrònic a l’adreça reserves.latrobada@gmail.com.

Les instal•lacions lumíniques exteriors hauran de deixar de funcionar abans de 4 anys

Les instal•lacions lumíniques exteriors hauràn de deixar de funcionar abans de 4 anys

Les instal·lacions actuals són obsoletes, ineficients i  inadequades

Les instal•lacions lumíniques exteriors hauran de deixar de funcionar abans de 4 anys
Les instal•lacions lumíniques exteriors hauran de deixar de funcionar abans de 4 anys // Imatge del web gencat.cat

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha decidit modificar la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Així ho ha comunicat a través de la publicació de la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives, que suposarà la renovació de l’enllumenat en tres actuacions.

D’una banda, la Llei considera les que les instal·lacions d’enllumenat existents són obsoletes, ineficients i inadequades. Es tracta de làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió, que afecten substancialment la biodiversitat i són potencialment contaminants després del seu ús. Estan ubicades en zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica i dirigeixen bona part de la llum cap al cel.

El nou redactat, estableix que aquestes instal·lacions han de deixar de funcionar a partir d’una data determinada en funció de la titularitat de la instal·lació i de l’indret on es troba ubicada. Per exemple, aquelles situades en una zona de màxima protecció, el termini venç el 31 de març de 2016. Per a la resta d’instal·lacions, les de titularitat pública s’han d’adequar abans del 31 de desembre de 2016, mentre que les de titularitat privada, el marge s’allarga fins a finals de 2018. La Direcció General de Qualitat Ambiental creu que la substitució d’aquests enllumenats exteriors reduirà del consum elèctric anual de 100 GWh i un estalvi econòmic de 18 MEUR/any. D’aquesta manera, les inversions que cal realitzar es recuperaran en el termini d’uns 5 anys.

En segon lloc, la Llei també estableix la modificació de les activitats sotmeses a la normativa de prevenció i control. En aquest sentit, el control ambiental de l’enllumenat exterior es farà amb una periodicitat màxima de 6 anys, de manera que s’eixampla el termini que, fins ara podia arribar a ser d’un any, racionalitzant i reduint les càrregues administratives. Aquesta mesura facilita els procediments per a les activitats amb instal·lacions d’enllumenat exterior sense minvar la protecció del medi. A més, suposa un estalvi superior a 100.000 euros anuals per al conjunt dels titulars.

I finalment, la norma clarifica la interpretació sobre les limitacions de funcionament aplicables a l’enllumenament de les pistes d’esquí, deixant al desenvolupament reglamentari, la concreció de les condicions.

Imatge de la segona jornada del Consell Consultiu de Pacients // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya

AVENÇ, la nova guia d’autoavaluació del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

Pretén millorar la gestió de les entitats de pacients

Imatge de la segona jornada del Consell Consultiu de Pacients // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya
Imatge de la segona jornada del Consell Consultiu de Pacients // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya

Aquest dimecres, en un acte inaugurat per la directora d’Ordenació i Regulació Sanitàries, Roser Vallès, el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC) va presentar el projecte AVENÇ, una guia d’autoavaluació per a la millora de la qualitat en la gestió de les entitats de pacients catalanes.

La nova guia es desglossa en 25 criteris agrupats en cinc àrees de treball que contenen un total de 125 indicadors qualitatius. Per la seva banda, cada criteri es desplega en cinc indicadors d’elecció múltiple que segueixen una lògica progressiva.

Roser Vallès va destacar que una de les característiques més importants d’AVENÇ és que és aplicable a tot tipus d’organitzacions, perquè “és realista i està adaptada al nostre entorn”. En la mateixa línia es va expressar la presidenta de l’Associació GAMIS, Júlia Górriz, qui va assegurar que l’autoavaluació “ens ha ajudat a definir prioritats i introduir aspectes de millora”.

El CCPC, per mitjà d’un consell tècnic integrat per onze entitats de pacients de Catalunya i experts en qualitat del CatSalut, ha concretat en aquesta nova guia el treball d’anàlisi del sector que ha realitzat al llarg de l’últim any.

A partir d’aquest mes el Consell inicia una prova pilot per tal de facilitar el procés d’autoavaluació de les entitats. Realitzarà sessions de formació sobre el projecte AVENÇ a tots els territoris i, a més a més, engega un servei d’acompanyament per a les associacions que ho desitgin.

Buñuelos de langostinos // Imatge Menjar a Cala Blanca

Buñuelos de langostinos y camote con salsa de naranja y chuño

Buñuelos de langostinos // Imatge Menjar a Cala Blanca
Buñuelos de langostinos // Imatge Menjar a Cala Blanca

Ingredientes:

Langostinos
sal
pimienta blanca
una pizca de azúcar
1 cebolla china
Harina de chuño (fécula de patata)
1 huevo
Camote (boniato) crudo rallado en el rallador finito.
aceite

Para la salsa:

1 naranja
50 ml. de vinagre de arroz
1 cucharadita de azúcar
1 cucharadita de chuño diluido en agua
1 cucharadita de cilantro picado

Cómo se hace?

Picar langostinos con un cuchillo en punto de carne molida.

Sazonar con sal, pimienta blanca y una pizca de azúcar y mezclar con la cebolla china picada finita.
Hacer bolitas y pasarlas por harina de chuño, luego por huevo y finalmente por camote (boniato) crudo rallado en el rallador finito.

Freír en abundante aceite a fuego medio.

Dejar escurrir el exceso de aceite en un papel de cocina.

Para hacer la salsa:

Hervir el jugo de naranja con vinagre y azúcar. Cuando arranque el hervor añadir el chuño diluido en agua. Darle un hervor para que espese un poco.

Retirar del fuego y mezclar una cucharadita de cilantro picadito remover listo.

Servir los buñuelos acompañados de la salsa. Están riquísimos!!!!

 

Menjar a Cala Blanca 

Xavier Flotats

Consideracions sobre la reforma fiscal en relació a l’IRPF

Xavier Flotats
Xavier Flotats

A partir del 1 de gener del 2015 ha entrat en vigor una nova fiscalitat en relació a l’IRPF que té aspectes positius però també negatius pels contribuents. Destacarem cinc aspectes  positius i cinc de negatius.

Positius:
1.- Inversions a curt termini:  tributaran igual que les inversions a llarg termini (les que passa més d´un any entre la data i venda de l´actiu). Així a totes les plusvàlues (per borsa, fons d´inversió o immobiliàries) se’ls aplicarà la tarifa de l´estalvi, que és molt més barata que la tarifa general (que per exemple grava les nòmines).

2.- Reducció tarifes: les tarifes que graven qualsevol renda (de treball, activitat econòmica,  de capital o les pròpies plusvàlues) s´abarateixen i, en principi, tant pels treballadors, autònoms, propietaris d’immobles llogats o venedors de qualsevol actiu, que disposaran de més renda disponible.

3.- Acomiadaments:  quedaran exemptes de pagar impostos les indemnitzacions per acomiadament fins a 180.000€, mentre que abans de la reforma es pagaven impostos quan el percebut superava el límit establert per l´Estatut dels Treballadors. Per tant, això suposarà, a la pràctica, que el rebut sigui en quasi tots els supòsits nét d´imposició.

4.- Impostos negatius: s’abonaran de forma directa 1.200€ a les famílies nombroses i a les que tinguin fills discapacitats al seu càrrec.

5.- Retencions: tant els treballadors a les seves nòmines com els autònoms en emetre les seves factures veuran que cobren més en tenir menys retenció. Pels treballadors, es redueix la tarifa aplicable en calcular les retencions a compte de l’IRPF i pels professionals passa del 21% al 19% (2015) i 18% (2016).

Quant als aspectes negatius: 
1.- Inquilins: pels contractes de lloguer signats a partir 1.1.2015 desapareix la deducció en concepte de quota pel lloguer de l’habitatge habitual.

2.- Dividends: fins a l´exercici 2014, els primers 1.500€ cobrats per dividends estaven exempts de tributació. A partir 2015 desapareix l´exempció i, per tant, es pagarà des del primer euro percebut.

3.- Venda immobles: s´encareix també en no poder aplicar els anomenats coeficients d´actualització sobre el valor d´adquisició. Aquests coeficients eliminaven de la plusvàlua tributable el guany degut a la inflació. Per tant, ara la part d’inflació pel pas del temps també acabarà pagant i repercutint a l’IRPF dels venedors d’immobles.

4.- Empresaris en mòduls: se serà més restrictiu per acollir-se a aquest règim de tributació previst pels empresaris i que suposa a la pràctica, un abaratiment dels seus IRPF’s en relació a les rendes d´activitat econòmica. Així, el límit de facturació per acollir-se al sistema de mòduls (tècnicament,  l´estimació objectiva) serà no sobrepassar 150.000€ de facturació anual mentre que al 2014 el límit estava en 450.000€ de facturació anual. Per tant, hi haurà empresaris que acabaran no podent  acollir-se a aquest sistema que els resulta fiscalment beneficiós. Per donar cert marge, aquesta mesura entrarà en vigor a partir del 1.1.2016.

5.- Aportacions a plans de pensions: es limitarà l´aportació fiscalment deduïble dels 10.000€ anuals als 8.000€ anuals. Aquesta minoració en l´aportació deduïble es compensa (per ser justos amb la reforma d´aquest producte financer) en donar més facilitats per rescatar els mateixos per part dels contribuents.           

En conclusió es pot afirmar què la reforma fiscal no és tan beneficiosa com s´ha venut i que s´haurà d´anar estudiant de forma particular cada cas per veure si al contribuent en qüestió li resulta més o menys favorable en funció del tipus de rendiments que generi durant l´exercici 2015. Cal tenir present que, en aquest article, sols hem donat una petita mostra de la reforma fiscal a l’IRPF i que en un proper article, analitzarem les mesures respecte a l’IVA o Impost de Societats que també han entrat en vigor al 2015.

Xavier Flotats Tomasa Professor col·laborador dels Estudis d’Empresa de la Fundació Universitària del Bages – UManresa