Autor Economia
23 novembre 2016 a 14:00

Els microcrèdits de MicroBank crean 21.321 llocs de treball el 2015

0 Flares 0 Flares ×

Segons un estudi d’ESADE

microbank esade

D’esquerra a dreta, Albert López, Antoni Vila, Sonia Navarro, Mar Cordobés

El finançament concedit per MicroBank, el banc social participat íntegrament per CaixaBank, ha contribuït decisivament a la creació de 21.321 llocs de treball el 2015, segons un estudi elaborat per l’Institut d’Innovació Social de l’escola de negocis ESADE per iniciativa de l’entitat financera. “Des de la seva fundació el 2007, el suport de MicroBank a través de préstecs de petit import ha estat una peça clau per a la generació de 155.000 llocs de treball –ha destacat Antoni Vila, president de MicroBank-, amb una repercussió significativa en el benestar de les famílies i en el creixement econòmic”.

L’Informe sobre l’impacte dels microcrèdits, realitzat per sisè any consecutiu a partir d’una enquesta entre beneficiaris de préstecs de MicroBank, extreu com una de les principals conclusions que aquest tipus de crèdits han facilitat la creació de llocs de treball, tant sigui en processos de constitució de nous negocis com d’ampliació dels ja existents.

De fet, un 93% dels emprenedors finançats segueix treballant en el seu propi negoci i un 29% ha contractat algun treballador des de la concessió del microcrèdit.

“La relació entre els microcrèdits i la creació o consolidació d’ocupació queda reflectida en el fet que un 93% dels beneficiaris de microcrèdits treballa en el seu propi negoci i un 29% ha contractat algun treballador des de la concessió del préstec”, ha indicat Mar Cordobés, investigadora de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE i autora de l’informe. És significatiu destacar que el 43% dels emprenedors afirma que té previst contractar algun treballador en els propers 12 mesos. En aquests casos, l’expectativa és incorporar dos empleats de mitjana per microempresa.

El microcrèdit, impuls de l’activitat econòmica

Els microcrèdits són un dels principals instruments per facilitar l’accés al crèdit, com es reflecteix en el fet que el 50% dels enquestats assegura que no podria haver obert o ampliat el seu negoci sense comptar amb un microcrèdit. Un altre 27% creu que ho podria haver fet, però amb moltes dificultats.

A més, els ingressos generats per una microempresa són la principal font retributiva per a una persona en el 30% dels casos, mentre que ho és per a dues persones en el 27% de les iniciatives empresarials. Aquestes xifres posen de manifest la importància crucial que té l’èxit dels negocis no només per a l’emprenedor sinó també per al seu entorn més immediat.

En el 30% dels casos, la contribució dels ingressos de l’emprenedor al pressupost familiar és superior al 75%, mentre que en un altre 29% representa entre el 50% i el 75%. Només en el 14% de les iniciatives aquesta contribució suposa menys del 25% del pressupost familiar.

Les raons per a l’obertura del negoci mereixen un capítol a part. L’emprenedoria per necessitat (és a dir, aquelles persones que volen obrir el seu propi negoci perquè no tenen una millor opció en el mercat laboral) representa un 20% dels beneficiaris d’un préstec de MicroBank destinat a muntar una microempresa el 2015. Es tracta d’emprenedors que o bé no tenien un lloc de treball o temien perdre’l. Els emprenedors que han afirmat emprendre per haver vist una oportunitat clara de negoci representen el 24%, mentre que també és significatiu el percentatge d’empresaris que emprenen per continuar amb el negoci familiar o bé per vocació.

 

Optimisme respecte al futur

Les persones que han demanat un préstec es mostren optimistes respecte al seu futur. Un 70% creu que el seu negoci creixerà bastant o moderadament en els pròxims mesos, mentre que un 26% assegura que es mantindrà estable. Només un 1% pronostica que les vendes cauran i que haurà de tancar. Basant-se en el desenvolupament actual de l’empresa, un 57% afirma que funciona bé i un 12% considera que va molt bé. A més, un percentatge majoritari dels que han ampliat un negoci existent diuen que el seu negoci va millor que l’any anterior, i únicament un 6% alerta que va pitjor.

Els emprenedors estan convençuts que obrir un negoci propi permet afrontar nous reptes i desenvolupar noves habilitats professionals, tot i que el 92% manifesta ser conscient que implica més dedicació i menys seguretat i estabilitat que un treball assalariat.

 

Foment del teixit empresarial

De l’anàlisi de l’enquesta realitzada per ESADE s’extreu que el 67% dels microcrèdits atorgats el 2015 s’han destinat a ampliar un negoci existent, mentre que l’altre 33% ha servit per posar en marxa noves iniciatives. El 72% de les empreses no tenen forma jurídica pròpia i els que les lideren són autònoms. La societat limitada és la forma jurídica més habitual, amb el 21% dels casos, mentre que la resta obté percentatges molt residuals.

La major part dels negocis creats tenen un sol propietari (72%) o dos (22%), el que posa de manifest la preponderància d’autònoms.

 

Serveis professionals i comerç minorista

Un capítol important és el referit al sector d’activitat que trien els beneficiaris dels microcrèdits per desenvolupar la seva activitat. El 48% dels negocis s’emmarquen en el capítol dels serveis professionals, seguit del comerç minorista, amb un 29%, i l’hostaleria i la restauració. Augmenten lleugerament els que estan relacionats amb les noves tecnologies respecte a anys anteriors (un 4% del total). En l’apartat dels serveis professionals, es troben activitats diverses, des de les relacionades amb els centres d’estètica i perruqueries fins a despatxos d’advocats, assessories, taxis, empreses de transport o estudis de fotografia.

 

Perfil del beneficiari

L’anàlisi del perfil de l’emprenedor ajuda a completar la visió sobre el tipus de client que subscriu un microcrèdit per finançar-se. Els homes representen un 50% del total, enfront d’un 31% de dones. L’altre 19% correspon a préstecs concedits a persones jurídiques.

Com s’ha constatat també en estudis anteriors, el grup majoritari el constitueixen els emprenedors d’entre 36 i 49 anys, que conformen el 42% de la mostra, seguits de la franja entre 26 i 35 anys, que representen un 20% del total. El beneficiari d’un préstec de MicroBank té com a mitjana 40 anys.

La major part dels que han rebut un microcrèdit tenen estudis secundaris (un 42%), seguits dels que tenen estudis superiors (un 32%), que han augmentat respecte a dades d’informes anteriors. La proporció d’emprenedors sense estudis es manté molt baix i no supera l’1%.

Respecte a l’origen geogràfic, com en els informes anteriors el 75% del total són espanyols. A molta distància, amb un 17%, se situen els provinents d’Amèrica i un 6%, d’altres països europeus. Els que han arribat d’Àsia o Àfrica tot just arriben a l’1%.

Un 65% del total ja treballaven com a autònoms abans de la concessió del microcrèdit i un 19% era assalariat. La proporció d’emprenedors provinents d’una situació d’atur es xifra en un 15%, un percentatge inferior al registrat en informes anteriors, un comportament possiblement relacionat amb la recuperació econòmica.

MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances

Participat íntegrament per CaixaBank, MicroBank és l’únic banc a Espanya dedicat exclusivament al finançament de projectes a través de microcrèdits. El banc ofereix préstecs destinats a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar.

En la concessió dels microcrèdits, a més de la xarxa de més de 5.000 oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels crèdits, a més d’assessorar i realitzar el seguiment dels projectes. Fins a la data, MicroBank ha signat convenis amb 566 entitats socials de tota Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats socials col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.

Aquí es pot descarregar l’informe:

https://www.microbank.com/conocemicrobank/informesactividad/informesobreelimpactosociallosmicrocreditos_es.html

Switch to mobile version
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×