Arxiu d'etiquetes: mossos

jordi jane Presentacio DGE mossos Arxiu// Foto: Conselleria Interior

Els Mossos d’Esquadra incorporen el Dispositiu Conductor d’Energia i les càmeres

A partir d’avui i com a noves eines policials per a Seguretat Ciutadana

jordi jane Presentacio DGE mossos Arxiu// Foto: Conselleria Interior
jordi jane Presentacio DGE mossos Arxiu// Foto: Conselleria Interior

Els Mossos d’Esquadra incorporen a partir d’avui el Dispositiu Conductor d’Energia (DCE) i els dispositius personals de gravació (DPG) com a noves eines  policials.

L’ús del DCE s’anirà implantant de manera progressiva a les diferents Regions Policials i Serveis Centrals i s’inicia avui amb una prova pilot a les comissaries de Girona, Blanes i Figueres i a l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona. L’ús d’aquesta eina policial va lligada a l’ús de la càmera (DPG) i a la tinença de DEA (Desfibril·ladors Externs Automatitzats).

L’elecció de Girona com a inici d’aquesta prova pilot està relacionat amb què l’ús dels desfibril·ladors en aquesta Regió Policial estan plenament instaurats. Un cop s’hagi passat aquest període de prova, el desplegament arreu del territori es farà progressivament, i sempre estarà vinculat a les càmeres i a l’ús dels DEA. La previsió és que durant l’estiu s’hagi implementat a tot el territori.

El Director Andreu Joan Martínez ha destacat que: “El cos de Mossos d’Esquadra és pioner en incorporar el DCE amb totes les garanties parlamentàries a les unitats de Seguretat Ciutadana i no només en unitats especialitzades”.

Es posaran en funcionament 120 unitats a tot el territori. La previsió és que hi hagi un dispositiu per comissaria (90) ,que portarà el cap de torn que és el responsable de Seguretat Ciutadana en cada torn, a més d’alguns repartits a especialitats o grups que donen suport en l’àmbit de Seguretat Ciutadana, com ara les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO).

La incorporació és fruit d’un treball intens de quatre anys que ha portat a diferents unitats del cos a estudiar de forma exhaustiva tota l’experiència viscuda per altres cossos policials, informes i estudis homologats sobre l’ús d’aquesta eina, reunions amb sindicats policials, i amb entitats de defensa dels drets dels ciutadans i en contra de la incorporació dels DCE. Mereix menció a part, la Comissió d’Interior sobre l’ús de les pistoles elèctriques que es va fer al Parlament de Catalunya, que va generar un debat intens que finalment va avalar la incorporació d’aquesta eina amb màximes garanties.

La missió de Mossos és protegir els drets i les llibertats de les persones, garantir la seguretat ciutadana i vetllar per la protecció de les persones i els béns. En aquest context el Portaveu del cos de Mossos d’Esquadra, l’inspector Albert Oliva, ha destacat que: “en els últims anys hem detectat la necessitat d’incorporar una nova eina d’ús policial per a poder donar una resposta adequada i proporcional per tal d’evitar un mal greu, imminent i irreparable”.

Regulació exhaustiva

La utilització de les pistoles elèctriques comporta una millora de l’actuació policial i una millora per a la ciutadania. D’aquesta manera el Cos de Mossos d’Esquadra s’adequa a les necessitats de seguretat i situacions actuals en què és una necessitat operativa. No substitueix cap altra de les armes o eines d’ús policial a disposició dels agents, sinó que té el seu espai propi. No hi ha cap alternativa menys lesiva i més efectiva per a afrontar les situacions crítiques a què van destinades i s’han d’emprar sempre sota els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.

La incorporació d’aquestes eines ha estat regulada per part del Cos de Mossos d’Esquadra recentment en la Instrucció 4/2018, de 20 d’abril de 2018 que regula l’ús dels dispositius conductors d’energia, i la Instrucció 5/2018, de 28 de maig 2018, que regula els dispositius personals de gravació.

En aquestes instruccions es regula qui i quan pot fer servir aquestes eines així com la supervisió i el control de traçabilitat un cop s’utilitzen, garanties requerides per la Comissió.

Quatre anys de treball intensiu

Una part important de les actuacions de caràcter delictiu recorren a mitjans cada dia més sofisticats i es basen en una organització cada dia més avançada, cosa que fa necessari que els cossos de policia puguin tenir accés a mitjans materials adaptats a les noves realitats delictives que els permetin millorar la protecció de la societat i de les persones. Així mateix, es constata que són freqüents en la realitat quotidiana dels cossos de seguretat les situacions de risc i de perill per a la integritat física de les persones, que exigeixen respostes cada vegada més ràpides i efectives.

El Cos de Mossos d’Esquadra fa quatre anys que estudia i treballa per la incorporació d’aquests dispositius en cerca de cobrir les necessitats operatives sorgides els últims anys i d’actualització d’eines més efectives i el menys lesives possible per tal de poder servir i protegir la ciutadania de la forma més efectiva possible.

En 2015, la Direcció General de la Policia va fer reunions amb organismes i entitats públiques que defensen el respecte als drets de la ciutadania per aportar-los la informació relacionada amb els dispositius a fi d’esclarir dubtes i aportar suggeriments.

El Director Andreu Joan Martínez ha destacat també que: “la incorporació de les pistoles elèctriques respon també a una demanda unànime dels sindicats policials i dels agents en l’àmbit de Seguretat Ciutadana”.

I, en compliment de la recomanació del Consell d’Europa, abans de la incorporació de les pistoles elèctriques en els cossos policials, es va realitzar un intens i exhaustiu debat en seu parlamentaria.

Així, el març de 2016, a proposta del Conseller d’Interior, es creà el Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques dintre de la Comissió parlamentària d’Interior. La seva tasca fou principalment l’estudi de l’ús d’aquesta eina i les conclusions a les quals van arribar van quedar reflectides en l’informe de resolució al juliol de 2016 (266-00001/11).

Aquest informe va concloure que es podia utilitzar els DCE per part dels cossos policials de Catalunya i va marcar la manera en què s’havien d’implementar: qui els podia utilitzar, en quins casos, amb quines garanties, amb quines limitacions i sota quins principis.

Els Dispositius Conductors d’Energia (DCE)

Les pistoles elèctriques no són cap alternativa ni substitueixen les armes de foc, són una eina més d’entre les que poden emprar les policies, un element intermedi entre la defensa o l’arma de foc i l’actuació policial de reducció del cos a cos, i només s’han d’emprar quan no hi hagi més remei o en situacions de perill i risc imminent per a les persones, sempre sota els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat. I també, lligades a l’ús de les càmeres personals i la tinença dels DEA.

L’ús de les pistoles elèctriques és una alternativa vàlida a la reducció física, si les mesures de mediació, diàleg i negociació no han donat cap resultat positiu, o en casos en què per la situació d’extrema necessitat i gravetat sigui aconsellable una actuació ràpida per a intentar evitar mals majors i irreparables.

Per poder dur un DCE cal que el policia acompleixi quatre requisits: haver fet el curs de formació de l’ISPC, fer funcions de cap de torn, dur incorporat els Dispositius Personals de Gravació (DPG) i tenir a l’abast un desfibril·lador (DEA).

L’Intendent Saumell, sots cap de la Divisió de Planificació de la Seguretat, ha remarcat que: “l’ús d’aquests dispositius està regulat àmpliament i només es pot fer servir en situacions per evitar un mal greu, imminent i irreparable. En situacions en què hi hagi un risc racionalment greu per a la vida o la integritat física de terceres persones o dels agents, o danys que puguin comportar un risc greu per a la seguretat ciutadana”.

L’ús de la força és l’últim recurs i els agent s’han de subjectar als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast. Així, sempre que sigui possible, s’ha d’esgotar el diàleg, la negociació i la mediació i avisar de l’ús imminent del DCE.

El Dispositiu Conductor d’Energia transmet polsos elèctrics d’alt voltatge i baix amperatge que afecten el funcionament de les capacitats motores de l’organisme. Envia impulsos elèctrics de curta durada (s’ha programat perquè sigui de màxim 5 segons) que paralitza temporalment el sistema motor, és a dir; quan s’acaba la descàrrega, la persona recupera el control muscular del seu cos.

No està catalogada com a arma de foc, les sondes que projecta estan impulsades per nitrogen comprimit. Són una arma no letal, a diferència d’una arma de foc i no s’ha de confondre amb les defenses elèctriques, que utilitzen altres intensitats d’energia.

El model adquirit pels Mossos és la Taser X2, té dos cartutxos d’un sol ús i és un model que permet la traçabilitat i control posterior del seu ús. Qualsevol acció que es produeixi amb el Dispositiu queda enregistrat i no es pot manipular. No només quan s’efectua un tret, sinó, quan es posa o treu el fiador, el canvi de bateria, la temperatura ambient o la connexió al programa de dades, per exemple.

Cada cop que es faci ús del DCE, sempre que sigui possible cal que l’agent gravi l’actuació amb el Dispositiu Personal de Gravació que durà incorporat a l’armilla de la uniformitat, acció que haurà de fer manualment, no és automatitzada. La qual cosa, facilita la traçabilitat i control i també és una garantia per als agents davant de possibles investigacions de l’ús que se n’hagi pogut fer.

Tanmateix, en cas que es faci ús en una actuació policial, s’haurà de garantir l’assistència mèdica a la persona sobre la qual s’ha aplicat la descàrrega i també informar a l’autoritat judicial mitjançant la instrucció d’un atestat policial.

Els Dispositius Personals de Gravació (DPG)

La incorporació dels DCE ha portat alhora a incorporar les càmeres per a enregistrar les actuacions policials vinculades a les pistoles elèctriques. Però no només en aquestes actuacions.

El Portaveu del cos ha destacat la seva incorporació a la roda de premsa: Tot i que els Dispositius Conductors d’Energia acaparin tota l’atenció mediàtica, per al dia a dia dels agents, és tan rellevant o més la incorporació dels Dispositius Personals de Gravació”.

Per tal de regular l’ús de les càmeres i vetllar pel bon ús d’aquesta eina, es va consultar a la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC), que és l’òrgan consultiu i de control d’aquesta matèria, amb la finalitat de vetllar perquè es garanteixi el dret a la privacitat, a la intimitat i a la pròpia imatge dels ciutadans.

Així, la càmera queda regulada també per una instrucció i es pot fer servir davant la comissió de fets delictius, i també davant la comissió d’infraccions administratives greus o molt greus. Així com davant situacions que comportin un risc concret i immediat per a la vida o danys a les coses.

La utilització dels DPG s’ha de fer d’acord també als principis d’oportunitat, proporcionalitat i de congruència i vetllar per la mínima intromissió en els drets a l’honor de les persones, la intimitat i la pròpia imatge. Sempre que sigui possible s’informarà de l’inici de la gravació.

Els DPG es duran incorporats a la uniformitat al frontal de l’armilla policial, es veu clarament que són càmeres i els agents informaran del seu ús sempre que sigui possible.

La càmera també té garantida una traçabilitat, és a dir, cada cop que es canvia d’usuari o que és necessari es descarreguen les imatges a un servidor. Les imatges contenen dades com l’hora i el dia, el número de sèrie de la càmera i consten assignades a l’usuari que ha portat la càmera a un registre informàtic. A més, l’usuari no pot esborrar les imatges, i aquestes seran supervisades pels comandaments autoritzats.

Sempre que els enregistraments captin la comissió de fets que puguin ser delictius o infraccions administratives greus o molt greus, s’haurà de posar aquesta gravació en coneixement de l’autoritat competent. A més, totes les gravacions seran comunicades a la CCDVC abans de 72h.

La càmera unipersonal Cuecam, compta amb un sistema True vision de 150 graus, és a dir, el més aproximat a la visió real dels ulls dels agents. Els requisits més rellevants són els angles de visió que tenen, similars a l’ull humà. El que es veu és el que es grava, també amb situacions amb nocturnitat. És altament  resistent a l’aigua i a la pols.

1.600 policies formats a l’EPC

L’Escola de Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) va dissenyar un curs que inclou la formació per a l’ús dels DCE i de les càmeres, incorpora també la dels desfibril·ladors (DEA).

Les diferents matèries s’imparteixen en quatre dies i ja s’ha format des de setembre de 2017 més de 1.600 agents, entre usuaris finals i personal formador. Està previst que es finalitzi aquest mes de juny la formació dels usuaris finals que han d’incorporar aquesta eina.

La formació continuada inclou coneixements teòrics sobre els procediments de treball i les normes deontològiques, aspectes pràctics com la manipulació, el manteniment i la correcta utilització de l’eina o l’ús del desfibril·lador extern automàtic.

En relació amb aquesta formació, l’intendent Saumell ha comentat com a anècdota que els representants de la marca Tàser va dir sobre els cursos que: “són els més complets d’Europa”.

Mossos d’Esquadra // Imatge del web Flickr

Campanya preventiva de control de conductes de risc adreçada als motoristes

La coordina el SCT a tot Catalunya

Mossos d’Esquadra // Imatge del web Flickr
Mossos d’Esquadra // Imatge del web Flickr
En el que portem de 2018, 17 motoristes han mort a les carreteres catalanes i 78 han patit ferides de gravetat. Aquest continua sent un dels col·lectius en què augmenta la sinistralitat
 
Des d’avui dilluns 21 fins al diumenge 27 de maig, el Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb Mossos d’Esquadra i Policies Locals una campanya preventiva de control de conductes de risc adreçada a motoristes. L’objectiu és augmentar la seguretat en els seus desplaçaments i la percepció del risc entre aquest col·lectiu. Per això, es posarà èmfasi en l’ús del casc homologat com a element de seguretat passiva per part de motoristes i acompanyants, així com en aquelles conductes de risc que posin en perill la seguretat viària (excés de velocitat, conduir sota els efectes de l’alcohol o altres drogues, distraccions i altres conductes antireglamentàries).
 
Aquesta campanya es realitza en un context de repunt de les víctimes mortals, incloses les d’aquest col·lectiu vulnerable. Aquest any 2018, fins al 19 de maig, hi ha hagut 17 motoristes morts, quan en el mateix període de l’any anterior van morir 10 persones. Una altra dada destacada és l’augment dels accidents mortals amb un sol vehicle implicat, que aquest any representa més del 50% del total entre aquest col·lectiu.
Davant d’això, des del Departament d’Interior i el Servei Català de Trànsit es demana més percepció del risc i consciència de la pròpia fragilitat als motoristes i a la resta d’usuaris respecte i col·laboració per reduir les víctimes en general i en especial d’aquest col·lectiu. En aquest sentit, s’apel·la a la responsabilitat compartida i a la necessitat d’una convivència respectuosa a la xarxa viària que requereix l’adopció de mesures protectores per part dels conductors de tots els vehicles.
Al llarg de la setmana s’informarà d’aquesta campanya preventiva a través dels Panells de Missatge Variable (PMV) ubicats a les vies catalanes amb el missatge CONTROLS POLICIALS MOTOS.
La campanya de control adreçada a motoristes que començarà demà és la vuitena campanya preventiva i integral d’aquest 2018, després de les ja realitzades de seguretat passiva, drogoalcoholèmia,  camions i furgonetes, distraccions, transport escolar i de viatgers, vianants i velocitat. En total, enguany es faran un total de disset campanyes preventives que incidiran en els principals factors de sinistralitat.
Pel que fa a les campanyes centrades en els motoristes, enguany, se’n realitzaran dues: la present, del 21 al 27 de maig, i una altra al juliol, del 16 al 22.  L’any 2017 es van realitzar dues campanyes de prevenció adreçades als motoristes i es van imposar un total de 458 denúncies.
uniforme mossos policia local

4.356 denúncies per desaparicions gestionades durant l’any passat pels Mossos

El 94% es van resoldre abans d’un mes

uniforme mossos policia local

El Cos de Mossos d’Esquadra va gestionar durant l’any passat un total de 4.356 denúncies per desaparicions, de les quals un 94% es van resoldre abans d’un mes i un 98% de les persones que havien desaparegut es van localitzar en un any. El 72% de les persones que van retornar voluntàriament ho van fer durant els primers 4 dies, durant la primera setmana ho van fer el 86%.

Per regions policials, la Regió Policial Metropolitana Sud és la que va registrar més desaparicions (1150), seguida de la Regió Policial Metropolitana Barcelona (850),  la Regió Policial Metropolitana Nord (860), la Regió Policial Girona (568) i la Regió Policial Camp de Tarragona (488). Les regions policials amb menys incidència sobre aquest tipus de denúncies són la Regió Policial Ponent (196), Regió Policial Central (171), Regió Policial Pirineu Occidental (22) i Regió policial Terres de l’Ebre (51).

Avui, amb motiu del Dia Internacional dels Desapareguts, els Mossos d’Esquadra participa en un acte homenatge a les persones desaparegudes sense causa aparent que se celebra aquest vespre a Cornellà.

Del total de les persones desaparegudes l’any passat, un 41% eren dones i un 59% homes. Per edats, el 38% eren menors d’edat i d’aquests 6 de cada 10 eren noies. Els desapareguts de més de 65 anys corresponen al 6% del total i d’aquests el 63% patia una malaltia mental com ara un procés degeneratiu o depressiu. En aquest cas, quan hi ha malaltia mental és menys probable que el retorn sigui voluntari (40,2%).

D’altra banda, sobre una mostra analitzada del 80% de les denúncies per desaparició es constata que un 62% és reincident, és a dir, ja havia desaparegut en alguna altra ocasió.

Creació de la Unitat Central de Persones Desaparegudes

Des de l’any 2010, els Mossos d’Esquadra disposen d’una Unitat Central de persones desaparegudes, convertint-se en l’únic cos policial que té una unitat específica i especialitzada de desaparicions en l’àmbit criminal.

Aquesta unitat ha estat pionera en aconseguir dues primeres sentències a l’Estat Espanyol en base a la construcció de la prova per indicis, és a dir, sense localització del cadàver, sense cap indici biològic (sang o ADN), sense arma del delicte, sense testimonis i sense cap mena de confessió per part de l’autor dels fets. El primer cas està relacionat amb la doble desaparició d’un home i una dona als Pallaresos (Tarragona), els cossos dels quals no es van localitzar mai però es va detenir i condemnar un home com autor dels fets. El segon cas es refereix a la detenció i condemna d’un altre home per assassinar i fer desaparèixer el cos de la seva exdona a Mataró.

Actualment, els serveis especialitzats dels Mossos d’Esquadra tenen obertes quatre investigacions en l’àmbit criminal de persones desaparegudes. Des del 2010, els investigadors han portat a terme 22 investigacions amb 24 víctimes, de les quals 18 s’han resolt. Es tracta de 12 casos que han resultat ser homicidis amb posterior ocultació de cadàver, 3 casos de detencions il·legals perllongades en el temps i relacionades amb matrimonis forçats de residents d’origen paquistanès i 3 desaparicions o marxes voluntàries que presentaven inicialment indicis de sospita criminal però que la investigació policial va determinar que es tractava d’una marxa voluntària.

Dels 22 casos investigats, 13 estan relacionats amb violència de gènere i en relació a les víctimes, hi ha 19 dones i 5 homes.

Pel que fa als casos oberts, un es remunta al 2012, quan es va localitzar a Begur el cos d’un home decapitat. La resta de casos que s’estan investigant van ser denunciats el 2014 a Barcelona, el 2015 a Sabadell i el 2017 al Vallès Oriental, sense que fins a dia d’avui s’hagin localitzat les persones que van desaparèixer.

Oficina d’atenció a les famílies de les persones desaparegudes

El 2014 es va crear l’Oficina d’atenció a les famílies de les persones desaparegudes que es va convertir en el punt referencial d’informació i de suport de la Policia de la Generalitat a aquelles persones que han patit la desaparició d’un familiar. L’objectiu principal és el d’oferir una atenció qualificada i personal principalment amb l’establiment d’un canal d’informació als familiars, de manera que coneguin les novetats que es produeixin en la investigació.

L’oficina pot oferir informació d’altres àmbits, diferents del de les actuacions policials, d’acord amb les necessitats dels familiars i els recursos disponibles, sempre en relació amb el fet de la desaparició:

  • Suport psicològic i contenció emocional en els moments més àlgids o de crisi.
  • Informar i aclarir qualsevol dubte que la família pugui tenir sobre les accions realitzades pel cos de Mossos d’Esquadra.
  • Orientar a la família en la presa de decisions relacionades amb el fet de la desaparició.
  • Donar un primer nivell de resposta a les consultes jurídiques.
  • Consells de prevenció amb l’elaboració de documents divulgatius amb consells de seguretat, per reforçar les actuacions preventives i avançar-se a la possible desaparició o amb informació sobre l’Oficina.
  • Reforçar la importància de denunciar la desaparició el més aviat possible i trencar amb falses creences com ESPERAR 24 Hores.

L’oficina disposa d’un full informatiu amb recomanacions on consta la informació sobre l’existència de l’Oficina i el contacte.

Trajectòria de l’Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes

L’Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes es va posar en marxa el dia 1 d’abril de 2014. Des del dia 1 d’abril de 2014 fins a l’1 de gener del 2018 el cos a rebut un total de 15.361 denúncies per desaparició de persones. Denúncies que l’oficina ha llegit, revisat i catalogat i de les quals s’han obert més de 500 casos de seguiment i contactes amb les famílies.

S’han gestionat quasi 4.000 trucades a familiars i unitats instructores/d’investigació per facilitar tot tipus d’informació rellevant pels familiars.

S’han realitzat més de 300 entrevistes presencials amb familiars de desapareguts.  La majoria d’aquestes al domicili familiar. També és realitzen acompanyaments als familiars en la recerca de persones desaparegudes en zones de muntanya juntament amb els serveis de recerca especialitzats.

Imatge cedida pels Mossos d'Esquadra

El SCT coordina una campanya de control de camions i de furgonetes

Des d’ahir i fins diumenge

Imatge cedida pels Mossos d'Esquadra
Imatge cedida pels Mossos d’Esquadra
El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina aquesta setmana, entre ahir dilluns 26 de febrer i el diumenge 4 de març, una campanya policial de controls de camions i de furgonetes. Aquesta actuació per controlar els camions a les carreteres i carrers és d’abast europeu i està impulsada per l’Organització Internacional de Policies de Trànsit (TISPOL). L’SCT participa en aquesta campanya europea i la coordina amb els Mossos d’Esquadra i Policies Locals. A més, paral·lelament, també se centrarà en el control de les furgonetes.
En el marc d’aquesta campanya es controlen els factors de risc com la velocitat, l’alcohol i drogues, les distraccions, elements de seguretat passiva així com les característiques del vehicle (excés de pes, seguretat de la càrrega, possibles defectes tècnics ..) i el  temps de conducció i descans del conductor (control del tacògraf). També es comprova que la documentació del vehicle i del conductor sigui la correcta.
 
L’any passat en la campanya de controls a camions i furgonetes que es va dur a terme també durant el mes de març es van detectar 4.957 infraccions en els vehicles inspeccionats.
Aquesta és la tercera de les disset campanyes de control i vigilància previstes pel 2018. Prèviament, se n’ha fet una de control d’alcohol i altres  drogues i una altra de control de seguretat passiva.
accident Girona

Campanya de control dels sistemes de seguretat passiva

El SCT la coordina amb Mossos d’Esquadra i Policies Locals

accident Girona

Des d’ahir i fins el 21 de gener, el Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb Mossos d’Esquadra i Policies Locals una campanya policial preventiva d’ús de sistemes de seguretat passiva. Aquesta estratègia operativa per controlar l’ús de cinturó (tant per part del conductor com de l’acompanyant i dels ocupants dels seients posteriors), del casc i dels sistemes de retenció infantil (SRI) a les carreteres i carrers de Catalunya té per objectiu reduir les víctimes d’accidents de trànsit i recordar la importància d’emprar aquests dispositius i de fer-ho correctament.
Al llarg de la setmana, s’informarà i alertarà d’aquesta campanya de controls intensius d’ús dels dispositius de seguretat passiva a través dels Panells de Missatge Variable (PMV) ubicats a les carreteres catalanes.
Aquesta esdevé la primera de les  disset campanyes preventives i integrals de les policies de Trànsit de Catalunya que l’SCT coordinarà aquest 2018. Al 2017 es van efectuar quinze campanyes policials, de les quals dues – als mesos de gener i setembre – es van centrar en controls intensius d’ús dels dispositius de seguretat passiva, en les que els Mossos d’Esquadra i Policies Locals van imposar un total de 3.578 denúncies (vegeu quadre).
Campanya control dispositius seguretat passiva
Any 2017
Denúncies ús cinturó*
3.319
Denúncies no ús o ús incorrecte SRI*
180
Denúncies ús del casc*
79
Total
3.578
 
* No utilitzar aquests sistemes de seguretat passiva o utilitzar-los inadequadament impliquen una sanció econòmica de 200,00 € i la pèrdua de 3 punts del carnet de conduir.
 
 
Greus conseqüències

No utilitzar els dispositius de seguretat passiva o fer-ho de manera incorrecta agreuja les conseqüències de lesivitat de les víctimes. De fet, no portar el cinturó, SRI o casc és, juntament amb la velocitat i la conducció sota els efectes de l’alcohol i altres drogues, una de les principals causes de  lesions derivades dels accidents de trànsit. Davant d’això, l’SCT considera primordial donar continuïtat a aquestes campanyes intensives per seguir conscienciant els conductors i la resta d’usuaris dels riscos i conseqüències d’aquesta acció.
Així mateix, des de l’SCT es vol recordar a tots els usuaris de la necessitat de cordar-se el cinturó de seguretat en tots els vehicles, també en els autocars. Per aquest motiu el 2016 es va endegar la campanya “A l’autocar també”   en què, a través d’un vídeo amb els infants com a prescriptors i en el qual es destaquen les mesures de seguretat reglamentàries per a la protecció dels menors quan viatgen en vehicles de transport escolar, es vol sensibilitzar el conjunt de la ciutadania sobre la importància de cordar-se el cinturó també en aquests vehicles de transport de viatgers. Alhora, els mesos de maig i novembre de 2017, el Servei Català de Trànsit també va coordinar campanyes preventives de control de transport escolar i de viatgers.
Els elements de seguretat passiva són bàsics per salvar vides en cas de sinistre viari:

·L’ús del cinturó de seguretat és obligatori
per a tots els ocupants de tots els vehicles, en tots els trajectes i tant en vies urbanes com interurbanes. En cas de turismes, als seients del darrere també és obligatori i bàsic per evitar seqüeles greus en cas d’accident.
·L’ús del cinturó redueix el risc de mortalitat en cas d’accident en un 75%. El seu ús, conjuntament amb el coixí de seguretat, representa una disminució de la mortalitat del 80%. El coixí de seguretat no és eficaç si no es complementa amb l’ús del cinturó de seguretat.
·No utilitzar el cinturó pot causar lesions internes de caràcter greu o mortal, sobretot al cap i al tòrax. El cinturó protegeix tant de sortir disparat de l’habitacle del vehicle com d’impactar contra el parabrisa.
·A 80 km/h un xoc frontal sense portar el cinturó de seguretat acostuma a comportar la mort o lesions de gravetat. En cas d’accident amb bolcada o gir brusc, el seu ús és fonamental. No portar-lo ben cordat multiplica per 25 el risc de patir lesions greus o mortals.

·
En zona urbana, la possibilitat de resultar ferit greu o mort és 5 vegades menor si es porta cordat el cinturó de seguretat.

·
Quan es produeix una frenada brusca, el pes d’una persona de constitució mitjana pot arribar a ser de 200 kg. En cas d’una col·lisió severa, els passatgers posteriors poden impactar amb els ocupants dels seients de davant i causar-los greus seqüeles i fins i tot la mort. En un impacte frontal, la probabilitat que un ocupant dels seients posteriors colpegi mortalment a un altre passatger dels seients de davant pot ser fins a 8 vegades més gran.

·No utilitzar el cinturó de seguretat
es considera una infracció greu i suposa una multa de 200 euros. Si l’infractor és el conductor, la sanció implica la pèrdua de 3 punts del carnet de conduir. No utilitzar adequadament el cinturó de seguretat és una infracció greu, però no comporta pèrdua de punts.
Referent als infants,:

·Els menors
amb una altura igual o inferior a 135 cm han d’ocupar obligatòriament els seients del darrere del vehicle i han d’utilitzar sempre un sistema de retenció homologat i adaptat a la seva talla i pes.
·Excepcionalment, els menors amb una estatura igual o superior a 135 cm poden utilitzar directament els cinturons de seguretat del vehicle. No obstant això, fins els 150 cm és recomanable que continuïn fent servir un sistema de retenció infantil.

·
Si un nen viatja sense subjecció es multipliquen per 5 les possibilitats que pateixi lesions mortals o greus. Si el sistema de retenció infantil s’utilitza adequadament, es redueix fins en un 75% les lesions en cas d’accident.
Consells bàsics per portar el casc amb seguretat:

·
Cal que sigui homologat i es recomana que sigui del tipus integral. Si és integral, d’una sola peça, protegeix tot el cap i la cara. Cal portar-lo ben cordat i de la talla adequada. Ha de quedar ajustat i la corretja de subjecció no pot quedar solta ni superar mai la barbeta.
·El casc no és per a tota la vida. La data límit del material amb què s’ha fabricat, l’ús, el tracte rebut o el grau d’exposició als elements meteorològics que hagi sofert limiten el seu correcte funcionament en cas d’accident.
Mossos d'Esquadra // Foto: Joan Murcia

Restriccions a la circulació per aquest 2018

Per garantir la mobilitat i millorar la seguretat

Mossos d'Esquadra // Foto: Joan Murcia
Mossos d’Esquadra // Foto: Joan Murcia
El proper 22 de gener  entren en vigor les restriccions a la circulació durant l’any 2018 que s’estableixen a la RESOLUCIÓ INT/3014/2017, de 29 de desembre, publicada dimecres al DOGC i la qual es publicarà també al BOE el proper 15 de gener. Es tracta de restriccions temporals o permanents a la circulació de vehicles en determinats itineraris de vies interurbanes, incloses les travesseres.
Aquestes restriccions, que afecten vehicles tant per raó de les seves característiques tècniques, per la seva càrrega o per la tipologia de trajecte que realitzen, s’estableixen amb la finalitat, d’una banda, de garantir la mobilitat dels usuaris i la fluïdesa de la xarxa viària, i de l’altra, de millorar la seguretat viària de tots els usuaris de les vies, tant de forma ordinària com en dies festius, períodes de vacances, desplaçaments massius de vehicles o bé d’altres circumstàncies que puguin afectar les condicions de la circulació.
Així, la resolució fa referència a:
1.1 Vehicles de transport de mercaderies en general.
1.2  Vehicles que realitzen transports especials.
1.3  Vehicles especials.
1.4  Vehicles de transport de mercaderies perilloses.
1.5  Restriccions per causes meteorològiques.
1.6  Restricció per la celebració de proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments o usos excepcionals de la via que suposin afectacions al trànsit ordinari a les vies interurbanes de Catalunya.
1.7  Restricció per la realització d’obres o actuacions de conservació i manteniment que suposin afectacions a la circulació de vehicles a les vies interurbanes de Catalunya.
1.8  Restricció a la C-58CC (bus-VAO).
1.9  Restricció a la N-II, a Girona.
La informació de les restriccions a la circulació durant l’any 2018 es podrà visualitzar en les properes setmanes en el mapa continu de trànsit, en la pestanya restriccions del transport, i amb diferents opcions de consulta per dates específiques i/o per una via concreta i també es poden consultar a l’aplicació ‘Trànsit’  per a dispositius mòbils.
Cal destacar que en relació a les restriccions de l’any 2017 hi ha alguns canvis:
 
2017
2018
Restriccions per a vehicles de transports de mercaderies en general
Els vehicles ATP (transport de mercaderies a temperatura regulada) amb mercaderia perible no podien accedir a Mercabarna ni a la Zona Franca de Barcelona els dies amb restriccions de calendari (dissabtes al matí i diumenges per la tarda).
S’han habilitat uns itineraris concrets, eximits de les restriccions de circulació,  els dissabtes al matí i els diumenges a la tarda per poder sortir i accedir, respectivament, a Mercabarna i la Zona Franca.
Els vehicles en rutes de llarg recorregut s’entenien com els que circulaven per més de tres comarques.
Els vehicles en rutes de llarg recorregut es delimiten si entre l’origen i el destí de la càrrega que transporten hi ha més de 65 quilòmetres per carretera.
El dilluns de Pasqua Granada i la festa major de la Mercè, festius locals de Barcelona, hi ha restricció de calendari en determinats trams i hores de la xarxa viària de Catalunya.
S’han eliminat aquestes dues dates de restriccions per calendari.
Les exempcions generals a les restriccions de circulació  no recollien algunes peticions sectorials de necessitat ineludible de circulació  durant els trams, hores  i dies establerts.
S’introdueixen les exempcions generals a les restriccions de circulació per als vehicles destinats al transport en retransmissions televisives i també els que transporten cereals o llavors oleaginoses sempre que tinguin l’origen en el conreu.
Restricció per a vehicles de transport de mercaderies perilloses
La circulació d’aquests vehicles per la C-17, entre Granollers i Vic, no està permesa.
En els casos de vehicles que facin operacions de transport de distribució i repartiment dins el tram esmentat, podran completar l’itinerari fins a Vic , justificant-ho documentalment.
Restriccions per causes meteorològiques
La prohibició de circulació de vehicles de transport de mercaderies perilloses de les classes 1 i 3 era a partir de l’activació del pla NEUCAT.
La restriccions per a aquest conjunt de vehicles es condiciona a l’existència de neu o gel damunt la calçada,  per a qualsevol fase  del pla NEUCAT.
circuit marató voles solidaries

Les Voltes Solidàries al Circuit han recaptat 5.890 euros per La Marató de TV3

Es van celebrar per desè any consecutiu

circuit marató voles solidaries

La solidaritat s’ha endut la victòria al Circuit de Barcelona-Catalunya. Les Voltes Solidàries, activitat que s’emmarca en els actes de La Marató de TV3, es van celebrar per desè any consecutiu el passat diumenge 3 de desembre al traçat del Circuit català. El balanç va ser de prop de 200 vehicles i un total de 5.890 euros recaptats, uns beneficis que aniran destinats íntegrament al programa solidari que impulsa TV3-Televisió de Catalunya, enguany dedicat a les malalties infeccioses, i que té lloc avui diumenge 17 de desembre.

L’activitat donà l’oportunitat de rodar per la pista amb cotxe o moto particular. Els aficionats van fer dues voltes al traçat del Circuit guiats per un cotxe de seguretat a una velocitat màxima de 50 km/h pel traçat Gran Premi (de 4.655 metres), repartits en nou tandes que van tenir lloc durant la tarda.

A més de les Voltes Solidàries, el Circuit de Barcelona-Catalunya també va ser escenari d’una rodada de l’Associació La Motorada, que a la vegada també van organitzar una xerrada sobre la seguretat vial pel col·lectiu motociclista amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra. L’ambient familiar i festiu present al Circuit va comptar amb altres accions solidàries; com ara els 10km RACC, curses d’atletisme de 10 km, 5 km i curses infantils; per a que tots els públics poguessin col·laborar de formes diverses amb La Marató de TV3.

Forn Mercè Conesa Interior Diba

50 desfibril·ladors per les unitats mòbils dels Mossos d’Esquadra

El conveni tindrà una vigència de 4 anys

Forn Mercè Conesa Interior Diba

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i el conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Forn, han signat avui un conveni que permetrà que 50 vehicles de Mossos d’Esquadra de la demarcació de Barcelona disposin de dispositius de desfibril·lació automàtica (DEA).

El conveni de col·laboració signat pel departament d’Interior i la Diputació de Barcelona garanteix que la unitat mòbil del cap de torn de l’Àrea Bàsica policial dels municipis escollits estarà dotada d’un desfibril·lador.

L’acord, que tindrà una vigència de 4 anys amb possibilitat de prorrogar-se, reforça el Cos de Mossos d’Esquadra com a policia al servei de la comunitat, que contribueix al benestar social i col·labora amb altres agents socials en els àmbits de prevenció, assistència i rehabilitació.

A l’acte també han assistit el director general de la Policia, Pere Soler, el cap del cos de Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, el director del gabinet de la presidència de la Diputació de Barcelona, Salvador Gausa, el cap del gabinet de Seguretat Corporativa de la Diputació de Barcelona, Joan Miquel Capell, i el cap de la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació, Joaquim Bayarri, entre d’altres.

El projecte de la Diputació de Barcelona “Municipis cardioprotegits” aporta recursos econòmics als ajuntaments per adquirir desfibril·ladors i per millorar les polítiques locals de cardioprotecció. Per a aquest projecte, iniciat el 2015, s’ha donat als ajuntaments un suport econòmic de prop de 900.000 euros. Enguany, 174 municipis de la demarcació de Barcelona han sol·licitat aquest recurs per adquirir desfibril·ladors, a través del Catàleg de Serveis 2017 que la corporació posa a disposició del món local.

En les parlaments, Forn ha agraït la col·laboració per part de la Diputació de Barcelona en un àmbit “tan rellevant per nosaltres com és la seguretat”. El conseller ha posat en valor “la importància de que el cos de Mossos d’Esquadra pugui donar assistència en qüestions cardiovasculars” i ha destacat la intenció del departament de continuar “aquesta línia de col·laboració per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans del país” .
Per la seva part, la presidenta de la Diputació, ha remarcat que «la corporació treballa per minimitzar els efectes de la malaltia del cor al nostre país –la primera causa de mort a Europa-», i que «la coordinació amb les forces de seguretat és imprescindible». Mercè Conesa ha explicat també que «la corporació té en marxa el projecte “Municipis cardioprotegits”, que dóna suport als ajuntaments per adquirir desfibril·ladors i per millorar les polítiques locals de cardioprotecció».
Junta Seguretat Catalunya

El Govern espanyol deu 619 milions d’euros pels Mossos incorporats

Des del 2009

Junta Seguretat Catalunya

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va presidir la Junta de Seguretat de Catalunya desprès de 8 anys de no reunir-se, malgrat la reiterada insistència del Govern de la Generalitat en tots aquest anys. La darrera reunió de la Junta de Seguretat va tenir lloc el març de 2009.
A la reunió han participat també  per part de la Generalitat, el conseller d’Interior, Jordi Jané, el secretari general del departament, Cèsar Puig, el director general de la Policia, Albert Batlle, i la cap de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior, Marta Gordi. I, per part del Govern Espanyol, hi han estat presents el ministre, Juan Ignacio Zoido, el secretari d’Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, el secretari general tècnic, Juan Antonio Puigserver, i el director del gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d’Estat de Seguretat, Diego Pérez de los Cobos.
La reunió ha servit per certificar els efectius de què disposa a data d’avui la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, un recompte que no s’havia fet des del 2009. Segons ha calculat el Departament d’Economia, l’Estat deu a Catalunya 619 milions d’euros en concepte dels agents incorporats al cos des d’aleshores. En una compareixença posterior, el conseller d’Interior ha detallat que  era necessari posar al dia el desplegament de Mossos, amb la implicació econòmica que suposa”.
El conseller d’Interior, Jordi Jané, ha qualificat la reunió de fructífera, amb acords importants i amb un clima d’entesa en l’àmbit de la seguretat: “És important que en aquest àmbit hi hagi entesa i acord, és el que ens demana la ciutadania”.
Entre els diferents acords aconseguits, cal destacar la integració dels Mossos d’Esquadra en el CITCO (Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat), i a la mesa de coordinació i a la mesa de valoració de l’amenaça terrorista. “A partir d’avui formarem part d’aquests òrgans estatals desprès d’anys de demanar-ho”.
Finalment el conseller ha afirmat que “hi ha hagut un acord polític per a l’entrada dels Mossos d’Esquadra a l’Europol i per poder per realitzar ‘persecucions en calent’”, i ha explicat que es crearà una Comissió Mixta que es reunirà ja el mes de setembre per tal de tirar endavant aquests acords.
uniforme mossos policia local

Nova uniformitat de Mossos d’Esquadra i Policies Locals

S’ha presentat aquest passat divendres

uniforme mossos policia local

El conseller d’Interior, Jordi Jané, ha presentat aquest passat divendres, les noves uniformitats del cos de Mossos d’Esquadra i de les Policies Locals de Catalunya. Jané ha destacat que ”la idea d’un canvi d’uniformitat era necessària ja que es buscava de manera unànime una imatge de respecte a l’uniforme i de proximitat al ciutadà. I s’ha mostrat molt satisfet perquè “tot aquest procés s’ha fet des del consens i de manera conjunta”. “Imposant no ens n’hauríem sortit” ha afegit.
El conseller ha agraït l’esforç que s’ha fet tant des del cos de Mossos d’Esquadra com del món local perquè aquest nou model sigui possible. “Era una tasca difícil però no impossible si es feia des del respecte i sense imposar res i vull agrair a les Policies Locals que han remat juntes per assolir aquest objectiu” ha dit.
El titular d’Interior també ha posat en valor que “la llei ens demana no només nous uniformes sinó que reforcem el concepte de la Policia de les institucions pròpies de Catalunya”.
Per la seva banda el major del cos dels Mossos d’Esquadra, el comissari Josep Lluís Trapero, ha destacat que “l’uniforme que avui presentem és resultat d’una feina iniciada fa dos anys en el marc del Projecte de Seguretat Ciutadana i recull dues premisses essencials que són reconèixer els elements consubstancials als valors del cos com la proximitat al ciutadà i una de més interna i operativa que era fer-lo còmode i segur que ajudi al policia a fer la seva feina”.
A la presentació també hi ha participat el superintendent cap del cos de la Guàrdia Urbana de Badalona, Conrad J. Fernández, que ha explicat que aquest “és un procés exemplar entre tots els cossos policials de Catalunya i és un element simbòlic fonamental desitjat per tots i que reforça el concepte de servei públic de la Policia de Catalunya”.
Finalment, l’alcaldessa de Rubí i responsable de Seguretat  de la Federació Catalana de Municipis, Ana M. Martínez, i el coordinador tècnic de la comissió de Seguretat de l’Associació Catalana de Municipis, Rafael de Yzaguirre, que també han assistit a la presentació, han coincidit a destacar el consens durant tot el procés i han agraït la tasca tant del Departament d’Interior, com de totes les policies locals de Catalunya per aconseguir una fita que feia molt de temps que es perseguia.
 
Uniformitat del cos de Mossos d’Esquadra
 
La proposta de nova uniformitat de la PG-ME persegueix diversos objectius, d’una banda mantenir la coherència amb el model de servei actual i preservar el concepte de policia de proximitat, i de l’altra millorar l’adequació de l’operativitat del patruller mantenint la prestància.
Tos dos objectius els compleix la nova uniformitat ja que s’aprofiten els avenços més recents quant a materials tèxtils per proporcionar confort i protecció davant condicions climatològiques adverses. Al mateix temps es busca l’elegància que ha d’estar associada a un cos policial.
També s’ha volgut respectar els elements de la imatge tradicional de la uniformitat del Cos de Mossos d’Esquadra, mantenint alguns formats, com ara colors i insígnies, que històricament han estat vinculats a la uniformitat de la PG-ME.
Així doncs, la nova proposta actualitza la imatge corporativa als patrons estètics actuals, però conservant la imatge i els valors que com a cos cal projectar.
Un altre aspecte important que s’ha tingut en compte a l’hora d’establir la nova uniformitat ha estat la implantació de l’armilla antibales individual, per la qual cosa s’ha optat per colors de la uniformitat que siguin homogenis amb aquesta peça de dotació. D’aquesta manera s’aconsegueix el doble objectiu de potenciar l’ús d’aquesta peça de la uniformitat.
Quant a la visió interna, s’ha volgut triar una uniformitat que obtingui la màxima acceptació entre el propi col·lectiu per les seves propietats tècniques que milloren l’operativitat i la confortabilitat.
Per últim, s’ha pretès la versatilitat d’un únic model d’uniformitat arreu del territori, per ajustar les necessitats dels agents la PG-ME a qualsevol indret del país en qualsevol època de l’any. Per aquest motiu s’ha estructurat la nova uniformitat en base a un concepte de capes que proporciona un ampli ventall de combinacions i configuracions, que permet adaptar-se a les necessitats de qualsevol agent en qualsevol indret.
 
Uniformitat del cos de les Policies Locals de Catalunya
Amb aquesta iniciativa, totes les Policies Locals de Catalunya compartiran una uniformitat única, ja que fins ara hi havia diversitat en el vestuari de les policies locals de cada municipi, un fet que ara canviarà perquè compartiran la mateixa indumentària.
Així, el nou uniforme de les Policies Locals de Catalunya, de color blau nit, consisteix en una camisa o polo que es presenta en dues modalitats: màniga llarga i màniga curta, amb botons blancs.
Al pit dret, s’hi observa el text “POLICIA” serigrafiat en blanc o gris clar reflector i, per sota, la veta adherent per fixar el número d’identificació professional de l’agent. Al pit esquerre es mostra l’escut específic designat per cada cos de policia local. A l’esquena es mostra centrat el text “POLICIA”. Immediatament per sota es mostra el text “policia local” o “guàrdia urbana” o la denominació pròpia del cos policial, i per sota, quatre quadres. Tot serigrafiat en blanc o gris clar reflector. Les espatlles es mostren en groc fluor d’alta visibilitat en forma cònica amb xarretera de color blau nit.
A la part alta de la màniga esquerra es mostra la bandera de Catalunya en posició horitzontal.
La caçadora i l’impermeable, amb el mateix color i disseny, estan compostos a més d’un folre extraïble en la zona del tronc per tal que l’usuari pugui regular la protecció tèrmica segons la temperatura exterior, o bé faci ús o no de l’armilla de protecció balística.
Els pantalons també inclouen un folre extraïble per afavorir la regulació tèrmica de l’usuari.
Pel que fa a la gorra, també de color blau nit, està composta de copa, cinturó i visera. La part superior de la copa disposa d’un teixit transpirable.
La gorra disposa d’un cinturó en forma circular amb dues línies de quadres serigrafiats en color blanc o gris clar reflector.
El complementen un cinturó, mitjons, sabates o botes i guants, tot de color negre. Els guants, confeccionats en pell o qualsevol material sintètic que es consideri per proporcionar diferents tipus de protecció (antitall, transpirables, hidròfugs, protecció tèrmica, etc.), seran a elecció de cada cos policial.