Arxiu d'etiquetes: successions

Xavier Flotats // Professor col•laborador dels Estudis d’Empresa del Campus Manresa (UVic-UCC))

A voltes amb l’impost de successions

Xavier Flotats // Professor col•laborador dels Estudis d’Empresa del Campus Manresa (UVic-UCC))
Xavier Flotats // Professor col•laborador dels Estudis d’Empresa del Campus Manresa (UVic-UCC)

Presentem diferents arguments a favor de l´abolició definitiva d´aquest Impost, tal i com ja bona part de la ciutadania i els advocats fiscalistes reclamen en justícia. Intentarem resumir les moltes incongruències i injustícies a l’entorn d’aquest impost.

En primer lloc, perquè les grans fortunes deixen reiteradament de pagar aquest impost a través de diferents vies que ofereix l´ordenament jurídic (a través de residències fiscals situades en territoris de baixa-nul.la tributació o utilitzant les denominades societats patrimonials, que permeten traspassar el patrimoni hereditari amb una bonificació del 95% de l´impost a pagar pel seus hereus) i qui realment acaba tributant el que els rics deixen de pagar és la classe mitjana, que no té accés a aquestes planificacions fiscals.  Per tant, aquí es vulnera el principi de redistribució fiscal contingut a l´article 31 de la Constitució Espanyola i per un simple efecte fiscal, els rics són més rics i els pobres més pobres, quan hauria de ser tot el contrari. Cal recalcar aquí que els que argumenten l´existència d´aquest impost, normalment amb baixos o nuls coneixements de fiscalitat, són còmplices d´aquesta situació, ja que amb l´excusa fàcil i políticament correcte d´augmentar impostos als rics (que mai acaben pagant) el que realment fan és augmentar la pressió fiscal sobre la classe mitjana.

En segon lloc, perquè la massa hereditària transmesa via herència ja va tributar en vida per l´Impost de Patrimoni i, en cas de produir rendiments, per l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Aquí es vulnera el principi d´evitar la doble imposició contingut igualment a l´article 31 de la Constitució Espanyola i aquesta sobreimposició per Impost de Successions que reben a posteriori els hereus és, com a mínim, de dubtosa legalitat. Recordem a més, que els hereus que acaben tributant són sempre la classe mitjana;  els hereus rics ja han utilitzat mecanismes legals per deixar de contribuir  (i com hem vist, s´utilitza l´argument fàcil que els rics han de pagar per justificar de forma encoberta augments d´impostos a les classes mitges).

En tercer lloc, partint del fet que tothom té dret a deixar la seva herència a qui cregui més convenient, resulta que l´Impost de Successions fa tributar més (amb dues figures: els anomenats coeficients multiplicadors i les reduccions a la base imposable) als parents llunyans que als parents propers. O sigui, que un cosí del difunt paga més Impost de Successions que el germà del difunt o els fills del difunt  que paguen menys Impost de Successions. En definitiva, i com tantes vegades passa a la vida real, la Llei de l´Impost estableix el que és o no políticament correcte i cas de no ser-ho (deixar l´herència a familiars de parentiu més llunyà) s´estableixen tarifes encara més cares de les que ja existeixen. Per tant aquí es vulnera el principi de capacitat econòmica establert a l´article 31 de la Constitució Espanyola, ja que una herència valorada per exemple en 200.000€ tributa diferent en funció de qui és l´hereu.

En conseqüència, en aquest article hem exposat sols tres exemples de com aquest Impost NO respecta cap principi constitucional en el qual s´hauria d´inspirar un sistema tributari just i equitatiu i per tant això fa ja necessària la seva completa abolició en ares a que les classes mitjanes no hagin de pagar el que deixen de pagar les classes riques i menys en un impost tan sensible com l´Impost de Successions, que depèn d´un fet involuntari i tràgic com és la mort d´una persona.

Xavier Flotats Tomasa és professor col·laborador dels estudis d’Administració i Direcció d’Empreses-ADEdel Campus Manresa de la UVIC-UCC.

Agencia Tributaria Catalunya

La recaptació dels impostos gestionats per l’ATC augmenta un 22,8%

Durant el primer trimestre del 2017

Agencia Tributaria Catalunya

Els tributs gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) van tenir un comportament òptim els tres primers mesos del 2017, amb un increment en termes homogenis de 134,8 milions d’euros, un 22,8% més que el mateix període de l’any anterior. Així es desprèn del l’Informe Trimestral dels Tributs de la Generalitat de Catalunya, que es pot consultar des d’avui al web del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. En total, el rendiment dels tributs gestionats per l’ATC en aquest període va arribar als 725 M€.  Pel que fa als impostos gestionats directament per l’Estat i transferits després a la Generalitat, la recaptació ascendeix a 27,9 M€, un 16,8% més que el 2016.
En conjunt, els ingressos tributaris de la Generalitat que no formen part de les bestretes del model de finançament pugen un 22,6%, amb una recaptació total de 753 M€. Si es tenen en compte les bestretes, l’augment total de la recaptació per impostos arriba a 4.857,6 M€, un 7,74% més que el primer trimestre del 2016.
1.    Evolució dels tributs gestionats per l’ATC
 
L’Agència Tributària de Catalunya gestiona 14 tributs:
 
-       Impost sobre grans establiments comercials
-       Impost sobre successions i donacions
-       Impost sobre el patrimoni
-       Impost sobre els habitatges buits
-       Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP/AJD)
-       Impost sobre estades en establiments turístics
-       Impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital
-       Impost sobre begudes ensucrades envasades
-       Impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics
-       Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria
-       Impost sobre emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial
-       Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (entrada en vigor a 1 de gener del 2018)
-       Tributs sobre el joc
-       Gravamen de protecció civil
El primer trimestre del 2017, la recaptació dels 14 tributs gestionats per l’ATC va arribar als 725 M€, un 22,8% més que el mateix període del 2016 (590,2 M€). Aquest augment respon sobretot al bon comportament de l’impost sobre transmissions  patrimonials i actes jurídics documentats (ITP/AJD), que va aportar 486,6 M€, un 25,5% més que el 2016 (387,7 M€). L’ITP/AJD inclou tres figures tributàries:
-       Impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 361 M€ (un 28,8% més que el 2016)
-       Impost sobre actes jurídics documentats (122 M€, un 17,4% més)
-       Impost sobre operacions societàries (3,4 M€, un 2,3% més)
El repunt de l’ITP/AJD reflecteix la recuperació progressiva de l’economia, i en especial el dinamisme del mercat immobiliari. Cal recordar que el primer trimestre de l’any el PIB català va créixer un 2,5% interanual i un 0,7% respecte al trimestre anterior.
També es detecten increments significatius en l’impost sobre les estades en establiments turístics (+10,8%, amb una recaptació de 8,9 M€) i en la tributació sobre el joc (+26%, 58,7 M€), tot i que en aquest darrer cas la intensitat de la pujada s’explica per diferències temporals en la comptabilització respecte al 2016.
El rendiment de l’impost sobre successions i donacions creix un 3,3%, amb una recaptació de 121,3 M€. D’aquests, 92,4 provenen de l’import general sobre successions (+6,1%) i 28,8 de l’impost general sobre donacions (-4,8%).
Durant el 2016 es va procedir a la devolució de les quantitats ingressades amb anterioritat per l’impost català sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, que va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional. A més, l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, vigent el primer trimestre del 2016, no s’ha pogut recaptar el 2017, també a conseqüència de l’anul·lació del TC. Si es té en compte la incidència negativa d’aquests dos factors, l’increment de la recaptació el primer trimestre del 2017 seria del 18,08%.
2.    Evolució dels tributs gestionats per l’Estat i transferits a la Generalitat no subjectes al model de finançament
 
Els tributs recaptats per l’Estat i posteriorment transferits a la Generalitat són 4:
 
-       Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (IDEC). Normativa estatal
-       Impost sobre hidrocarburs (tipus autonòmic)
-       Impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT)
-       Tributs sobre el joc ‘on line’

L’import de la recaptació d’aquests quatre tributs durant els tres primers mesos del 2017 és de 27,9 M€, 4 M€ més que l’any anterior, fet que suposa un augment del 16,8%. L’increment més significatiu (+27,5% i 13,7 M€ recaptats) es detecta en l’àmbit de l’IEDMT i reflecteix el repunt en el nombre de matriculacions de vehicles. L’excepcional evolució dels ingressos del joc ‘on line’ (+4.771%), amb una recaptació de 252.400 euros, no és representativa del resultat anual, ja que la transferència que fa l’Estat no segueix una pauta temporal determinada.

En conjunt, la suma de la recaptació dels tributs gestionats per l’ATC i dels tributs gestionats per l’Estat transferits després a la Generalitat —sense incloure les bestretes del model de finançament— és de 753 M€, un 22,6 més que el 2016.
Cal tenir en compte que, en el cas dels tributs no subjectes a bestretes del sistema de finançament, l’evolució d’un trimestre no és representativa del comportament que tindran els impostos al llarg de l’any, atès que els processos de comptabilització i gestió d’aquests impostos no són sempre homogenis en el temps. A més, durant el primer trimestre alguns impostos no presenten drets reconeguts, ja que encara no han començat els terminis d’ingrés. És el cas de l’impost sobre el patrimoni (el termini d’ingrés finalitza el 30 de juny, en acabar la campanya de la renda), l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria (que es liquida a l’abril) o de l’IDEC estatal (que s’ingressa a partir del juliol).
3.    Evolució dels recursos del sistema de finançament
 
Els tributs que formen part del sistema de bestretes del model de finançament són:
 
-       Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
-       Impost sobre el valor afegit (IVA)
-       Impostos especials de fabricació: labors del tabac, alcohols i begudes derivades
-       Impost sobre hidrocarburs (tipus estatal)
-       Impost especial sobre l’energia

Els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de finançament creixen un 5,39% respecte al mateix període del 2016, i arriben als 4.104 M€. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les bestretes que s’estan rebent actualment encara corresponen a la pròrroga dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016. Quan s’aprovin els del 2017, l’import de la bestreta s’adaptarà a les noves previsions efectuades pel Govern espanyol.

Agencia Tributaria Catalunya

L’acció de l’Agència Tributaria Catalana permet aixecar 172 M€ des del 2015

Entre gener del 2015 i octubre del 2016 s’han efectuat més de 15.000 actuacions

Agencia Tributaria Catalunya

En el cas de Patrimoni, el nombre de procediments d’inspecció, gestió i sanció en els primers 10 mesos del 2016 ha estat un 39% superior al volum de tot el 2015 amb 172,1 milions d’euros aixecats gràcies a 15.398 actuacions de control tributari en l’impost sobre el Patrimoni i en l’impost sobre Successions i Donacions. Les actuacions de control inclouen els procediments d’inspecció i gestió dels impostos, així com les sancions.

Aquest és un primer resultat de les mesures desplegades per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) per combatre el frau en els impostos patrimonials gestionats per la Generalitat, en l’àmbit del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018. El Pla, que s’emmarca en el pacte d’estabilitat parlamentària entre CiU i ERC per a la legislatura anterior i en el pla de Govern de l’actual, inclou un total de 86 mesures orientades a sensibilitzar els contribuents envers el frau, fomentar les bones pràctiques tributàries i crear un marc de transparència i confiança.
Impost sobre el Patrimoni
Així, i d’acord amb el Pla, en els darrers mesos l’ATC ha intensificat notablement el control en l’àmbit de l’impost sobre el Patrimoni, de forma que els procediments d’inspecció, gestió i sanció en els primers 10 mesos del 2016 han estat un 39% superiors als de tot el 2015. En conjunt, el deute liquidat per aquests tres procediments ha estat de 20,6 M€ el 2016.
El nombre d’inspeccions efectuades directament per l’ATC ha passat de 80 el 2015 a 97 en els primers 10 mesos del 2016, un 21% més. Els principals elements regularitzats en matèria d’inspecció han estat les exempcions improcedents i els béns no declarats a l’estranger. Cal tenir en compte que l’ATC també finalitza els procediments instruïts per l’Agència tributària espanyola (AEAT), ja que les declaracions de l’Impost sobre el Patrimoni es presenten davant l’Estat, que és qui efectua la recaptació en primera instància.
a 31/10/2016
Total any 2015
TOTAL
Nombre
Import
milers d’euros
Nombre
Import
milers d’euros
Nombre
 Import
milers d’euros
Inspecció
ATC1
              97
          4.447
                80
          5.736
             177
      10.183
AEAT2
              77
          5.307
                79
          2.629
             156
         7.936
Gestió
ATC
        1.708
          9.528
          1.398
       19.793
          3.106
      29.321
Sancions
Inspecció
           124
          1.013
                92
          2.037
             216
         3.050
Gestió
           410
             374
                90
               25
             500
            399
TOTAL
        2.416  
        20.669  
          1.739  
       30.220  
          4.155  
      50.889  
Pel que fa als procediments en matèria de gestió, el 2016 l’ATC ha portat a terme 1.708 actuacions, un 22% més que el 2015. Entre els conceptes regularitzats, destaquen la revisió dels patrimonis declarats més alts i la comprovació de discrepàncies en les declaracions de béns a l’estranger i entre les declaracions de diferents exercicis. En el cas de les sancions, el volum de procediments gairebé s’ha triplicat respecte del 2015.
Al marge dels procediments esmentats, l’ATC va realitzar més de 1.000 requeriments l’any 2015 en l’àmbit de l’impost sobre el Patrimoni, amb un resultat d’1,2 M€ aixecats en autoliquidacions induïdes. De gener a octubre del 2016 es van fer 934 requeriments, dels quals s’han derivat 613.130 euros en autoliquidacions induïdes.
Impost sobre Successions i Donacions
 
En el cas de l’impost sobre Successions i Donacions, el deute liquidat el 2016 per procediments d’inspecció, gestió i sancions se situa en 48,2 M€. L’import aixecat durant el 2016 és inferior al del 2015 (73 M€), ja que, tot i que el nombre de procediments realitzats continua sent molt elevat, la mateixa natura de l’impost fa que les bases imposables aflorades i, per tant, el deute liquidat, siguin irregulars.
a 31/10/2016
Total any 2015
TOTAL
Nombre
Import
milers d’euros
Nombre
Import
milers d’euros
Nombre
 Import
milers d’euros
Inspecció
ATC
              83
        24.171
              186
       47.615
             269
      71.786
Gestió
Delegacions
        1.129
        10.558
          1.292
       11.598
          2.421
      22.156
OL
        3.139
        12.266
          3.812
          9.319
          6.951
      21.585
Sancions
Inspecció
              11
          1.041
                30
          4.297
               41
         5.338
Gestió
           807
             170
              754
             185
          1.561
            355
TOTAL
        5.169  
        48.206  
          6.074  
       73.014  
       11.243  
    121.220  
En el cas de les inspeccions, els principals motius de regularització han estat la inclusió de béns no declarats a les autoliquidacions i la no admissió de la reducció aplicable a persones que heretin participacions empresarials i que tinguin vincles familiars amb la persona morta o vincles laborals amb l’empresa.
Pel que fa als procediments de gestió, entre les situacions que han determinat la liquidació de deutes destaquen l’incompliment d’obligacions formals (sobretot la presentació de les declaracions fora de termini) o l’incompliment de l’obligació de mantenir l’habitatge habitual per poder gaudir de la reducció per la seva adquisició.