Arxiu d'etiquetes: vendes

Comerç amb estranger segons contingut tecnologic//Font: idescat

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia augmenten un 5,6% interanual

Al primer trimestre del 2019

Comerç amb estranger segons contingut tecnologic//Font: idescat
Comerç amb estranger segons contingut tecnologic//Font: idescat
Catalunya ha exportat productes industrials d’alta tecnologia per valor de 1.890,9 milions d’euros al primer trimestre del 2019, xifra que representa un augment del 5,6% interanual, el més elevat de tots els nivells tecnològics, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Les vendes a l’exterior dels productes de nivell tecnològic baix i mitjà baix també han augmentat un 3,9% i 2,3%, respectivament. En canvi, les exportacions de nivell mitjà alt han registrat un descens del 6,4% interanual. En conjunt, les exportacions industrials han assolit un valor de 17.154,1 milions d’euros, un -1,4% interanual.
Tots els productes d’alt contingut tecnològic han augmentat. En destaquen els productes farmacèutics amb un increment interanual del 6,9% al primer trimestre del 2019. També han augmentat les vendes a totes les àrees geogràfiques i especialment les vendes a països de fora de la Unió Europea (9,1%).
Les vendes dels productes industrials de nivell mitjà alt, que representen quasi la meitat de les exportacions de productes industrials, han assolit un valor de 8.280,4 milions d’euros al primer trimestre del 2019, xifra que suposa una disminució d’un 6,4% interanual. Aquesta dada s’explica bàsicament pel descens de les vendes del grup Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles (-11,8%) i concretament per la disminució de les vendes de fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (-17,7%). Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han disminuït un 7,3% i les destinades a la resta del món un 4,1%.
Les vendes a l’exterior de productes de nivell mitjà baix, amb un valor de 2.539,2 milions d’euros, han augmentat un 2,3%. Aquesta dada s’explica per l’increment de les exportacions a països de la Unió Europea (3,4%), ja que les destinades a la resta del món han disminuït lleugerament (-0,1%). Tots els productes d’aquest nivell han augmentat les vendes a l’exterior, excepte els productes metàl·lics (-1,8%).
Les exportacions de productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 4.443,7 milions d’euros, han augmentat un 3,9% en relació amb el primer trimestre de l’any anterior. Per àrees geogràfiques, les exportacions d’aquest nivell a la Unió Europea han crescut un 2,9% i les vendes a la resta del món un 5,8%.
 
Les importacions de productes d’alt contingut tecnològic augmenten un 5,7% interanual
Al primer trimestre del 2019, Catalunya ha importat productes industrials per valor de 21.263.7 milions d’euros, xifra que representa un creixement interanual del 5,1%. Tots els nivells tecnològics han augmentat les compres a l’estranger: l’alt un 5,7%, el mitjà alt un 5,0%, el mitjà baix un 7,8% i el baix un 3,2%. Les compres de productes industrials procedents de la Unió Europea han augmentat en els productes de nivell tecnològic alt (27,1%) i mitjà alt (3,5%), mentre que a la resta de nivells han disminuït en el mateix període. En el cas de les compres a la resta del món només han disminuït les d’alt contingut tecnològic (-15,1%).
Vendes grans superfícies // Imatge del web Wikipedia

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 0,5% interanual

Al febrer

Vendes grans superfícies // Imatge del web Wikipedia
Vendes grans superfícies // Imatge del web Wikipedia
Al febrer, l’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 0,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta evolució de l’índex ve motivada per l’augment de les vendes d’alimentació (7,0%), ja que les vendes de la resta de productes han disminuït en el mateix període (-4,6%).
En l’acumulat dels dos primers mesos de l’any, la variació de l’índex ha estat de l’1,2% respecte al mateix període de l’any anterior. Les vendes acumulades dels productes d’alimentació han augmentat un 7,0%, mentre que la resta de productes han disminuït un 2,4% en el mateix període.

A preus constants ─és a dir, eliminant l’efecte dels preus─, l’índex mostra un decrement interanual del 0,5% al febrer del 2019. Per grups de productes, les vendes d’alimentació mostren un augment interanual del 5,2%, mentre que la resta de productes disminueixen un 5,1%.

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)Catalunya. Febrer del 2019 (p)
Variació interanual
Índex Variaciómensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) 79,4 -28,0 0,5 1,2
Alimentació 87,7 -7,1 7,0 7,0
Resta de productes 73,3 -39,8 -4,6 -2,4
Índex general (preus constants) 77,5 -27,7 -0,5 0,1
Alimentació 82,4 -7,4 5,2 5,4
Resta de productes 74,0 -39,2 -5,1 -3,3
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat.
Nota: Els índexs de Catalunya i d’Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l’INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
(p) Dada provisional
Grans superfícies

L’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya va disminuir un 4,2% interanual

Al desembre del 2018

Grans superfícies
Grans superfícies

L’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents va disminuir un 4,2% interanual al desembre del 2018. Per grups de productes, les vendes de productes d’alimentació van decréixer un 4,3% i les de la resta de productes, un 4,1% interanual.

En elconjunt de l’any 2018, l’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents va disminuir un 2,7% en relació amb l’any anterior. L’evolució de l’índex ha estat la mateixa tant per a les vendes de productes d’alimentació com per a la resta de productes (−2,7%).

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)Catalunya. Desembre del 2018 (p)
Variació interanual
Índex Variaciómensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) 150,9 50,8 -4,2 -2,7
Alimentació 153,4 61,7 -4,3 -2,7
Resta de productes 149,1 43,6 -4,1 -2,7
Índex general (preus constants) 143,5 51,1 -5,7 -4,2
Alimentació 145,1 61,9 -5,8 -4,6
Resta de productes 142,5 43,9 -5,7 -3,8
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus correntsCatalunya. 2018 (p)
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general 97,4 -2,7
Alimentació 97,3 -2,7
Resta de productes 97,4 -2,7
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat.
p) Dada provisional
(
Presentacio enquesta pimes indutrials //Foto: Pimec

El 55% de les pimes industrials catalanes han incrementat les vendes durant el 2018

Segons l’enquesta de PIMEC

Presentacio enquesta pimes indutrials //Foto: Pimec
Presentacio enquesta pimes indutrials //Foto: Pimec

El 2018 ha tornat a ser un any positiu en termes globals per a la pime industrial catalana. El 55% de les empreses ha incrementat les vendes, el 43% ho ha fet amb uns números globals millors que el 2017 i només un 19% ha notat una certa desacceleració. Així ho indica l’enquesta que avui ha presentat PIMEC sobrel’evolució del sector industrial el 2018 i les perspectives per al 2019.

El president de PIMEC, Josep González, ha assegurat que aquestes dades reflecteixen que les pimes catalanes continuen tenint un bon estat de salut, malgrat les previsions pessimistes que a PIMEC mai vam creure”. En aquest context, González ha afegit que tenim el repte i la responsabilitat de seguir pel bon camí, però per aconseguir-ho necessitem un funcionament normal de l’economia”, i això passa “per tirar endavant els Pressupostos Generals de l’Estat i, també, els de la Generalitat”.

Més venda i exportació

Més de la meitat de les pimes industrials –el 55%– han incrementat les vendes, mentre que un 21% les han disminuït. Aquest saldo de variacions (increment – disminució) és positiu del 34% i, tot i que sigui 10 punts percentuals inferior que el del 2017, segueix sent un valor que il·lustra la consolidació de la recuperació del sector que s’està produint al llarg dels darrers anys. Per la seva banda, un 53% de les empreses han augmentat les exportacions, tot i que el mercat interior català encara és la principal destinació de les vendes amb un 44% del total.

Augment de les plantilles en un 2,6%

Un 47% de les petites i mitjanes empreses industrials han incrementat les seves plantilles durant el 2018, mentre que només un 13% les han disminuït. D’aquesta manera, l’ocupació ha generat un saldo positiu del 34%, una xifra nou punts per sobre de la que es va enregistrar el 2017. Així doncs, segons l’enquesta de PIMEC, les pimes industrials han augmentat les seves plantilles un 2,6%. Pel que fa a les empreses que han invertit, un 64% de les pimes industrials han augmentat la inversió el 2018 i només un 15% l’han disminuït. El saldo (49%) ens indica que pràcticament la meitat han invertit més que l’any anterior.

Millors resultats que el 2017 i optimisme en les previsions

Els resultats de l’any 2018 per a les pimes industrials han estat globalment millors que els del 2017. El 43% del sector ha enregistrat millors resultats, mentre que el 33% els ha mantingut respecte a l’any passat i un 24% els ha empitjorat. El saldo entre millors i pitjors resultats (19%) és inferior al del 2017, any en què es va xifrar en el 26%. Les perspectives en relació a l’activitat global també són optimistes: un 58% de les pimes creuen que aquesta augmentarà, mentre que només un 7% creuen que disminuirà.

En l’enquesta d’enguany s’han incorporat dues preguntes específiques sobre la desacceleració; concretament, s’ha demanat a les empreses si l’han notat en aquests darrers mesos en forma de disminució de comandes. Amb tot, un 81% del sector no ha notat la desacceleració en cap cas, davant d’un 19% que sí que ho ha fet.

Vendes grans superfícies // Imatge del web Wikipedia

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 0,7% interanual

Al novembre del 2018

Vendes gran superfícies // Imatge del web Wikipedia
Vendes gran superfícies // Imatge del web Wikipedia
Al novembre, l’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 0,7% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta evolució de l’índex ve motivada per la disminució de les vendes de productes alimentaris (‑1,7%), ja que les vendes de la resta de productes s’han mantingut estables (0,0%).
En l’acumulat de gener a novembre, la variació de l’índex ha estat del -2,5% respecte al mateix període de l’any anterior. Les vendes acumulades en aquest període mostren variacions negatives tant dels productes d’alimentació (-2,4%) com de la resta de productes (-2,5%).
A preus constants ─és a dir, eliminant l’efecte dels preus─, l’índex mostra una disminució interanual del 2,4% al novembre del 2018. Per grups de productes, les vendes dels productes alimentaris mostren una disminució del 3,5%, mentre que les de productes no alimentaris disminueixen l’1,7%.
Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 8,2%

Interanual al setembre

Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr
Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr
Al setembre, l’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 8,2% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta evolució de l’índex ve motivada pel descens de les vendes tant de productes d’alimentació (‑7,2%) com de la resta de productes (-9,1%).
En l’acumulat dels primers nou mesos de l’any, la variació de l’índex ha estat del -3,5% respecte al mateix període de l’any anterior. Les vendes acumulades en aquest període mostren variacions negatives tant dels productes d’alimentació (-2,7%) com de la resta de productes (-4,1%).

A preus constants (és a dir, eliminant l’efecte dels preus), l’índex mostra un decrement interanual del 10,3% al setembre del 2018. Per grups de productes, les vendes d’alimentació disminueixen un 8,9% i les de la resta de productes, un 11,5% interanual.

Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 6,3%

Interanual al juliol

Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr
Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr
Al juliol, l’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 6,3% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per grups de productes, les vendes d’alimentació han disminuït un 6,2% i les de la resta de productes, un 6,4%.
En l’acumulat dels primers set mesos de l’any, la variació de l’índex ha estat del -3,1% respecte al mateix període de l’any anterior. Les vendes acumulades en aquest període mostren variacions negatives tant dels productes d’alimentació (-2,2%) com de la resta de productes (-3,8%).
A preus constants (és a dir, eliminant l’efecte dels preus), l’índex mostra un decrement interanual del 8,0% al juliol del 2018. Per grups de productes, les vendes d’alimentació disminueixen un 7,9% i les de la resta de productes, un 8,1% interanual.
Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr

Augmenten les vendes en grans superfícies

Un 2,9% interanual

Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr
Vendes supermercat//Foto: Esti Alvarez Flickr

L’Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha augmentat un 2,9% interanual a Catalunya al juny del 2018. Per grups de productes, les vendes de la resta de productes han augmentat un 3,5% i les dels productes d’alimentació, un 2,0%.

L’índex de vendes en grans superfícies permet conèixer mensualment l’evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 metres quadrats mínim de la superfície de vendes). L’Idescat presenta els resultats que s’obtenen a partir d’informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya. Pel que fa a les dades d’Espanya, l’INE computa un índex de vendes en grans superfícies en què inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades.

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)Catalunya. Juny del 2018
Variació interanual
Índex Variaciómensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) 98,2 14,0 2,9 -2,5
Alimentació 98,6 10,4 2,0 -1,4
Resta de productes 97,9 16,9 3,5 -3,2
Índex general (preus constants) 94,6 13,9 1,0 -3,6
Alimentació 93,3 10,1 -0,6 -3,5
Resta de productes 95,9 16,9 2,3 -3,4
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat.
Enquesta ESCO comerciants// Escodi

A més del 50 % dels comerciants els baixen les vendes

Es perfila un canvi de model de consum

Enquesta ESCO comerciants// Escodi
Enquesta ESCO comerciants// Escodi
L’Enquesta sobre la salut del comerç ( ESCO ) que fa ESCODI confirma que la meitat del comerç català ha tingut un mal primer semestre del 2018. Després de quatre anys de creixement sostingut, la pujada de vendes es frena degut a diferents factors. Cauen tots els indicadors: vendes, marges i beneficis. Els principals factors als que ho atribueixen els comerciants, han estat climatològics i un canvi d’hàbits dels consumidors, centrat en una variació en les categories de despeses i en el creixement de les vendes online.

Segons Núria Beltran, economista i directora gerent d’ESCODI:
“Es confirma el que molts empresaris del sector comentaven discretament: les vendes no van bé per més de la meitat del comerç de Catalunya. Però estem en un moment en que, segons l’INE, la confiança dels consumidors està en el millor moment dels darrers anys. Alguna cosa no encaixa: estem davant d’un canvi de model de consum.”
“L’actual baixada de beneficis, vendes, i trànsit de persones als establiments és un potent avís dels canvis que ja s’estan materialitzant. Les dades obliguen a reflexionar. I tot això exigeix una creixent preparació dels equips que lideren les empreses de comerç / retail, per ser capaços de “sortir de la caixa” amb creativitat i innovació. És l’únic camí.”

Principals conclusions de l’ESCO estiu 2018

L’enquesta també explica que:

  • A un 52% dels enquestats els cauen les vendes al primer semestre del 2018. La davallada també es percep en els marges comercials que no creixen i en la caiguda dels beneficis pel 54% dels empresaris del comerç.
  • Un 22% han obert noves botigues. En contraposició, un 18% n’han tancat.
  • Un 49% dels comerciants opina que els ànims per comprar dels clients han baixat. Només un 15% opinia que han millorat.
  • El 55% dels enquestats que mesuren el trànsit de les botigues, diuen que hi entren menys persones.  
  • Una primavera molt plujosa es considera el principal factor que explica la davallada de les vendes. El segon factor són els canvis d’hàbits dels consumidors.
  • Ni la crisi, ni la política ja es consideren els principals factors explicatius de la davallada de les vendes.
  • Les Rebaixes d’estiu segueixen amb mals resultats. El 51% dels enquestats afirma que s’ha venut menys que l’any anterior.
  • El 50% dels comerciants enquestats han percebut com a perjudicial la liberalització del calendari de Rebaixes. Tan sols un 13% l’han considerat una mesura beneficiosa
  • Només el 33% dels enquestats inicia les Rebaixes en la data tradicional. El 22% ja en realitza tot l’any
Exportacions // Imatge de Barcelonacatalonia.cat

Les exportacions catalanes creixen un 8,1% a l’abril

El millor de la sèrie històrica

Exportacions // Imatge de Barcelonacatalonia.cat
Exportacions // Imatge de Barcelonacatalonia.cat
Les exportacions catalanes han registrat un creixement del 8,1% aquest mes d’abril i han assolit els 5.957,8 milions d’euros, la xifra més elevada en un mes d’abril de tota la sèrie històrica. D’aquesta manera, les vendes de Catalunya a l’exterior han suposat un 25,5% del total d’exportacions de l’Estat espanyol.
Per sectors, el gruix de les exportacions de Catalunya s’ha concentrat en els productes químics (+14,1%, 1.604,8 milions d’euros), béns d’equip (+8,1%, 1.029 milions d’euros) i automòbil (+22,7%, 979,2 milions d’euros), segons les dades fetes públiques pel Ministeri d’Economia i Empresa.
 
Creixements a tot el territori
Des d’un punt de vista territorial, les exportacions del quart mes de l’any han registrat creixements a les quatre demarcacions catalanes: Lleida (+11,7%, 152,7 milions d’euros), Barcelona (+10%, 4.710,6 milions d’euros), Girona (+0,8%, 414 milions d’euros), i Tarragona (+0,1%, 680,6 milions d’euros).
25,5% del total de l’Estat espanyol
Pel que fa als resultats acumulats entre gener i abril, les vendes de Catalunya a l’exterior sumen 24.194 milions d’euros, un creixement del 4,5% en termes interanuals i una xifra que representa el 25,5% del total de l’Estat espanyol.