Autor Economia
25 Novembre 2014 a 09:30

L’economia catalana s’accelera al segon semestre de 2014

Resum de l’estudi Situació Catalunya (BBVA) presentat el 20-N

L'economia catalana s'accelera al segon semestre de 2014

Les perspectives milloren per Catalunya segons l’estudi de BBVA // Foto: Joan Murcia

Entorn global i espanyol

En aquest 2º semestre, es confirma la recuperació amb una creació d’ocupació creixent. Tant els indicadors financers com els d’activitat envien senyals consistents amb un escenari favorable al creixement malgrat l’aparició d’esdeveniments de risc geopolític com els d’Ucraïna però que, pel moment, no han alterat les expectatives de creixement mundial.

L’activitat industrial global va continuar creixent prop del 3’2% anual fins el Maig i per sobre del 3% del 2013. El comerç mundial es va recuperar de l’intens i generalitzat ajust a la baixa patit el primer trimestre de l’any 2014. Les últimes dades apunten a una moderada acceleració (excepte Japó que es un cas excepcional) durant els pròxims mesos.

En comparació històrica, el ritme de sortida de la recessió sembla moderat. El despalanquejament del sector privat és lent i el deute total (públic i privat) continua essent elevat. L’ajust dels balanços dels agents, encara pendent, podria suposar un fre a la recuperació de mitjà termini. L’Eurozona creix molt poc a poc 0,80 el 2014 i s’espera 1,30 el 2015. S’espera que Catalunya creixerà un 0’50 més que l’UEM. Tot i que els Estats Units ja han recuperat el 100% del PIB respecte al 2008, en comparació a les sortides de les recessions hagudes des del 1954 aquesta es molt lenta.

El proper 2015, a Espanya s’accelerarà el PIB. Un Euro amb un canvi respecte al dòlar de 1,25 provocarà un augment de les exportacions i aquest fet comportarà un increment de l’activitat econòmica i, conseqüentment del PIB. Aquest augment de l’activitat, es veurà afavorit per la reducció dels preus del petroli. La inversió en maquinària i béns d’equipament representa ja el 45% de la inversió real total i un màxim històric del 8% en la demanada interna real provocat pel canvi de model productiu orientat cap al sector exterior.

La política monetària del BCE, més expansiva, ha reduït els tipus d’interès a mínims i ha comportat un augment de la demanda del crèdit (50MM) en el pròxims anys. Els fluxos de nou crèdit ha augmentat un 12,4% a empreses de menys de 1MEURS i del 12,1% a particulars. La reducció impositiva que comportarà la política fiscal assolirà els 9 mil M€ durant els anys 2015 i 2016. Aquest fet comportarà un augment de la demanda interna i esmorteiran la possible baixa de les exportacions. La millora cíclica i el compliment dels objectius dels 2014 facilitaran la consolidació fiscal.

A Catalunya,

Es confirma la recuperació amb una creació d’ocupació creixent al voltant del 0’5% al 4T14 per la progressiva dinamització de la demanda interna i una millora del turisme en la segona part de l’any que permeten tancar el diferencial de creixement amb el conjunt d’Espanya l’any 2014 al voltant del 2% anual i del 1’8% per al 2015. L’enquesta que BBVA efectua als clients i empleats de les oficines mostren una clara millora de l’activitat des de mitjans del 2013 i els resultats de l’any 2014 consoliden el to positiu tot i els menors resultats del 3T14.

Gràcies a la demanda interna, la millora als mercats financers i la reducció de les incerteses han permès un increment de la despesa, sobretot de consum durador com per exemple els increment del més del 15% en les matriculacions de vehicles d’aquest 2014. Això s’ha vist afavorit per l’augment de la riquesa financera, la renda i alguns estímuls públics.

El 2015, el creixement continuarà, tot i la UEM. En un escenari on el PIB de la UEM tingués una caiguda de l’1%, la sensibilitat de Catalunya, en el passat, s’ha traslladat en 0’9 p.p. al PIB de Catalunya. Les exportacions serien la principal via de transmissió però no es descarten d’altres com inversió, financer, etc.

Factors que mantindran l’economia creixent

A. Més diversificació i competitivitat de les exportacions

Les exportacions de béns recuperen el to des de principis de l’any 2014 desprès d’un 2013 amb dificultats per la recessió. D’ara endavant, la depreciació de l’euro podria fer créixer les exportacions fora de la zona UEM i compensar el menor creixement esperat de la UEM. Mentre a Europa la inversió en M&E ha crescut un 8 % des de que toqués fons el 2009 a Espanya ho ha fet un 22’6%. Avui representa ja el 45% de la inversió real total i més del 8% de la demanda interna real.

B. Política monetària més laxa: depreciació de l’euro

El impacte en el PIB d’una depreciació del 10% de l’euro enfront del dòlar generaria un creixement del PIB a Catalunya del 0’6 p.p. sostingut en l’augment d’exportacions. Es preveu un tipus de canvi al voltant de 1’25$/€ el proper 2015, un 10% per sota del terme mitjà del 2014. Una depreciació més gran de l’euro del que s’espera milloraria la competitivitat.

La recuperació dels fluxos de finançament (no de l’estoc) és el que anticipa la recuperació econòmica. La reducció de la incertesa i la millora de l’economia han ajudat la recuperació de la demanda. S’ observa ja un punt d’inflexió i una millora dels fluxos de crèdit a llars (41’5% setembre-14) i a pimes (14’6% setembre-14) que es consolidarà el 2S14.

C. La millora cíclica requereix d’un menor esforç fiscal i permet mesures més expansives

Entre 2011 i 2013 s’ha reduït el dèficit públic des del 9’2 al 6’3% del PIB. Va necessitar de mesures per més del 7% del PIB atesa la recessió. El 2014 s’ha produït una millora cíclica i una sensibilitat més gran de les despeses i els ingressos a la recuperació. Això permetrà un marge a les Administracions Públiques per implementar polítiques expansives i, tot i així, poder complir amb els seus objectius. Una rebaixa del 1’5% del tipus efectiu d’impostos implicarà un increment de 3 p.p. de creixement al 2015. Això hauria d’ajudar a impulsar la demanda interna, en un moment en què alguns incentius estan remetent.

La Generalitat de Catalunya continua amb la seva política de control de despesa però les dificultats per reprendre el dinamisme pel costat dels ingressos limiten els avenços en la consolidació fiscal l’any 2014.

D. Avenç en la reducció de desequilibris

Variables que precedeixen la recuperació:

  • Tipus d’interès real   -330 pb des del 3T12
  • Riquesa financera     +38% des del 2T12
  • Visats                           +30% a/a 1S14
  • Preus                            Estables des del 1T14
  • Inversió residencial   Estable des del 2T14

Variables amb retard

  • Demanda externa       +270% des del 1S09

En aquest moments, l’estudi considera que els preus del sector immobiliari son estables i ben aviat començaran a créixer.

E. Impacte de les reformes

La reforma laboral i el II Acord per l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva han evitat una més gran destrucció d’ocupació. Amb institucions laborals més adequades a l’inici de la crisi, la destrucció d’ocupació hauria estat menor. Són necessàries reformes addicionals al mercat de treball i els mercats de béns i serveis. Ara però, serà necessari la creació d’ocupació de més salari i menys temporalitat (de més qualitat). La CEOE proposa un increment de 0’6% del salari però els economistes d’aquest estudi no creuen en un increment de salaris indiscriminat i si en una flexibilitat salarial depenent de l’estat financer de cada empresa

2015, escenari de creixement

L’economia catalana accelerarà el creixement els anys 2014 i 2015. La demanda interior, la correcció d’alguns desequilibris interns i el suport del sector exterior seran els factors de suport per a la recuperació tot i veure’s perjudicada per una inferior recuperació de la UEM a la prevista fa uns trimestres

El repte de la creació sostinguda d’ocupació de qualitat

Després de destruir un 17% de l’ocupació durant els 6 anys de crisi, el repte més urgent i important és la creació sostinguda d’ocupació, de la millor qualitat possible. En el període 2014-2015 a Espanya s’han ocupat 600.000 desocupats un 3% i a Catalunya 143.000 que representen un 4’3%. En aquest període es recuperarà una sisena part de l’ocupació destruïda a Espanya i una quarta part de l’ocupació destruïda a Catalunya però cal intensificar aquest procés i crear ocupació de qualitat.

Necessitat d’aprofundir en les reformes

És, segons els economistes que han efectuat l’estudi, imprescindible seguir reduint el deute, millorar el finançament de l’economia espanyola i atreure inversió estrangera directa, reformar les Administracions Públiques, aconseguir la consolidació fiscal i sostenible a llarg termini de les finances públiques, amb un sistema fiscal eficient que incentivi el creixement i la creació d’ocupació. Les reformes també han de millorar la productivitat i la dimensió de les empreses, la competitivitat i l’atractiu exterior d’Espanya al capital físic, humà i tecnològic.

El resum es que, tot i estar en el bon camí, la sortida de la crisi es veu llastrada per una massa lenta recuperació de l’ocupació.

Switch to mobile version