Autor Societat
30 Abril 2015 a 10:30

Aprovat el Pla de millora de la qualitat de l’aire de Terrassa 2015-2020

Les 43 mesures es desenvoluparan per fases fins el 2020

Vista de Terrassa i Sant Llorenç al capvespre  // Foto: Paquita Vallbé

Vista de Terrassa i Sant Llorenç al capvespre // Foto: Paquita Vallbé

El Pla de millora de la qualitat de l’aire de Terrassa 2015-2020 és el document amb el qual el Consistori vol desplegar un conjunt de mesures per rebaixar els nivells de contaminació de l’aire i millorar-ne la qualitat.

Aquest Pla ha quedat aprovat definitivament un cop passat el període d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap al·legació. El Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar inicialment el Pla el 26 de febrer i el període d’exposició pública va finalitzar el 23 d’abril.

Així, l’Ajuntament de Terrassa s’ajusta a la legislació vigent tant a nivell català, com a nivell estatal i europeu. Segons la Llei 34/2007 de qualitat de l’aire i el Reial Decret 102/2011 relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, Terrassa ha de disposar d’un Pla de millora de la qualitat de l’aire propi, pel fet de tenir més de 100.000 habitants i d’ubicar-se dins la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

Redactat per l’àrea de Planificació Urbanística i Territori de l’Ajuntament de Terrassa amb el suport de la Diputació de Barcelona i la participació de l’Agència d’Ecologia urbana de Barcelona com a consultor extern, conté dos estudis són els instruments necessaris per dimensionar les mesures a emprendre per tal de restablir la qualitat de l’aire a Terrassa: el document incorpora l’inventari georeferenciat d’emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i de partícules en suspensió inferiors a 10 micres (PM10), així com el diagnòstic de l’evolució de la qualitat de l’aire en el període 2006-2013.

Queda demostrat que el trànsit de vehicles a motor és l’origen principal de les emissions del municipi. Per aquest motiu, el conjunt de 43 mesures que estableix el pla posa l’accent en la mobilitat. Amb aquestes actuacions, que es desenvoluparan de manera progressiva, es pretén reduir les emissions dels vehicles, augmentar la utilització del transport públic i col·lectiu, fer que aquest sigui menys contaminant, incrementar els desplaçaments a peu o en bicicleta, reduir les emissions derivades de la distribució urbana de mercaderies, dels serveis municipals, de les obres i de les indústries; i, finalment, reforçar les activitats de divulgació, sensibilització i participació ciutadana i establir eines de seguiment de la qualitat de l’aire i d’actuació en episodis de contaminació.

Les 43 mesures, englobades en 8 línies d’actuació, es desenvoluparan per fases fins el 2020.

Les primeres accions, que es començaran a aplicar durant aquest mateix any, estan relacionades amb les emissions industrials, les emissions d’obres i en general de fonts fixes. També aquest 2015 es posaran en marxa mesures de divulgació, sensibilització i participació ciutadana i altres destinades al seguiment de la qualitat de l’aire i a la reducció d’emissions en episodis de contaminació.

Les actuacions urgents, sobretot les relacionades amb la reducció d’emissions provinents de la mobilitat, s’han d’acabar de definir, perquè aniran estretament relacionades amb el nou Pla de Mobilitat Urbana, que actualment està en fase de redacció.

Amb aquest paquet de mesures s’intentarà reduir el nombre de vehicles en circulació i fer que els que circulin siguin menys contaminants. En aquest apartat s’inclouen també les accions destinades a incrementar i potenciar l’ús del transport públic i dels desplaçaments en bici o bé caminant.

Switch to mobile version