Autor Economia
26 Octubre 2015 a 14:00

CaixaBank obté un benefici de 996 milions

Aquest fet és per la millora dels ingressos bancaris i la reducció de les dotacions per a insolvències

Edifici de CaixaBank // Imatge del web Apabanc.es

Edifici de CaixaBank // Imatge del web Apabanc.es

Els ingressos bàsics del negoci bancari nets de costos augmenten un 8,9%, fins als 1.766 milions. A la comparativa interanual el nivell de dotacions cau un 17,3% i l’evolució trimestral de les dotacions per a insolvències reflecteix l’esforç que s’ha fet per cobrir els riscos inherents a la cartera creditícia.

Les despeses recurrents baixen un 0,6% amb perímetre homogeni i, considerant l’impacte de la incorporació de Barclays Bank, SAU, creixen un 8,5%, fins als 3.066 milions. El total de despeses inclou 259 milions de costos extraordinaris associats a Barclays Bank, SAU i 284 milions relacionats amb l’acord laboral assolit durant el segon trimestre.

Per la seva banda, l’eficiència sense costos extraordinaris se situa en el 51,7%. Els recursos de clients pugen a 289.460 milions i els crèdits arriben als 209.055 milions després de la incorporació de Barclays Bank, SAU i el menor despalanquejament creditici.

CaixaBank  va obtenir un resultat net atribuït de 996 milions d’euros durant els nou primers mesos del 2015, un 57,3% superior al del mateix període de l’any anterior.El resultat obtingut es basa en la fortalesa del negoci bancari en la reducció de les dotacions per a insolvències i en la solidesa financera.

La intensa activitat comercial, que permet una elevada capacitat de generar ingressos s’ha vist reforçada per la incorporació de Barclays Bank, SAU, que ha impulsat el creixement del marge d’interessos (+7,6%), els ingressos per comissions (+11%), els crèdits sobre clients (+6%) i els recursos de clients (+6,5%).

A més, continua la bona evolució dels indicadors de la qualitat de l’actiu, amb un nou descens de la ràtio de morositat en el trimestre, fins a situar-se en el 8,7%. Les provisions arriben als 10.584 milions, amb una ràtio de cobertura del 55%.

CaixaBank manté la seva posició com una de les entitats més solvents del sector financer espanyol i europeu, amb un Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded de l’11,6%. Segons criteris d’aplicació progressiva, el CET1 regulador se situa en el 12,8%.

L’evolució dels ingressos i les despeses permet que el marge brut arribi als 6.316 milions (+15,1%) i el marge d’explotació se situï en els 2.707 milions (+1,8%). El marge d’explotació sense despeses extraordinàries augmenta un 22,2%, fins als 3.250 milions.

Les pèrdues per deteriorament d’actius financers i altres pugen a 1.762 milions. En la comparativa interanual, destaca la reducció del nivell de dotacions per a insolvències (1.375 milions d’euros, -17,3%). A més, el cost del risc s’ha reduït en 36 punts bàsics durant els darrers dotze mesos, fins a situar-se en el 0,82%.

La ràtio de morositat accelera la correcció fins a situar-se en el 8,7% després de reduir-se en 96 punts bàsics durant l’any, malgrat haver incorporat Barclays Bank, SAU. L’evolució anual està marcada per la reducció orgànica dels saldos dubtosos (-141 punts bàsics) que compensa la incorporació de Barclays Bank, SAU (+21 punts bàsics) i l’impacte del despalanquejament (+24 punts bàsics). La ràtio de morositat ex-promotor disminueix fins al 6,5%.

.

Switch to mobile version