Autor Economia
2 Novembre 2015 a 11:00

En el període de crisi econòmica l’evolució dels costos laborals ha ajudat a millorar la competitivitat

Catalunya segueix essent competitiva en matèria de cost salarial

Competitivitat // Imatge del web de Pixabay

Competitivitat // Imatge del web de Pixabay

En el període de crisi econòmica profunda, del 2008 al 2014, l’evolució dels costos laborals ha contribuït a millorar la  competitivitat catalana. Així ho constata el darrer informe de l’Observatori de la PIMEC Costos laborals i negociació col·lectiva a Catalunya 2008-2014, que destaca també altres trets de l’evolució del cost laboral.

Per una banda, el cost laboral per hora treballada a Catalunya va ser al 2014 de 20,8 €, el mateix nivell a què estava al 2010 en termes nominals, i un 8% inferior en termes reals (descomptada la inflació). També cal dir, dels dos grans components del cost laboral, els sous i salaris s’han moderat i al 2014 representen el 74,3% del cost total, però, en canvi, les cotitzacions socials (22,5% del cost al 2014) han augmentat 1,3 punts percentuals des del 2011.

Altres trets són que existeix una relació directa entre dimensió empresarial i costos laborals: 24€ l’hora a les empreses grans, 21€ a les mitjanes i 16€ a les petites. Aquesta diferència descansa en el fet que els sous i salaris de les empreses grans són més alts.

Pel que fa les cotitzacions socials tenen un pes més elevat en el cost laboral de les pimes (23,6%) que no pas en el de les empreses de més dimensió (21,8%). A més, el sector industrial és el que té els costos laborals més alts. Pel que fa als serveis i a la construcció, tenen uns costos per hora similars; però en e els serveis els sous i salaris tenen més pes, mentre que la construcció és el sector que paga més cotitzacions socials, pel major risc laboral que comporta.

Catalunya presenta uns costos laborals més baixos que el conjunt de la UE-28; més alts que els nous estats membres (140,7%) i més baixos que els de la UE-15 i Noruega (-27,3%). Durant el període 2008-2014, Catalunya ha vist incrementar els costos laborals per sota de la majoria de països europeus, de manera que s’ha guanyat competitivitat.

Switch to mobile version