Autor Ensenyament
5 Maig 2016 a 18:00

Els alumnes catalans han superat la puntuació de 70 punts en llengua anglesa

Es pot veure una evolució positiva

Meritxell Ruiz // Imatge cedida per la Generalitat

Meritxell Ruiz // Imatge cedida per la Generalitat

La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha explicat que per primera vegada, els alumnes catalans han superat la puntuació de 70 punts en llengua anglesa a les proves d’avaluació de 4t d’ESO, realitzades el passat mes de febrer. El resultat a les mateixes proves el curs 2013-2014 era de 66,9, i destaca alhora l’increment d’alumnes situat a les franges altes de coneixement de la llengua. Ho ha fet públic durant la compareixença a la Comissió d’Ensenyament al Parlament relativa a les mesures per millorar les competències lingüístiques en anglès.
La consellera ha exposat que els resultats de les diferents proves externes establertes a la Llei d’educació de Catalunya que es duen a terme –i que realitza el Consell Superior d’Avaluació- demostren que el sistema ha millorat pel que fa a la llengua anglesa. Meritxell Ruiz ha afirmat: “La tendència és positiva, però sobretot, a l’educació primària les desigualtats han disminuït i per tant el sistema avui és més equitatiu del que ho era fa uns anys. Observem que s’està reduint la diferència entre els centres amb més dificultat respecte els centres que menys dificultat tenen”.
Ruiz ha exposat l’evolució positiva experimentada pels centres participants a les auditories pedagògiques, és a dir, centres amb alta complexitat. Hi ha hagut un augment en les puntuacions mitjanes d’11 punts. La puntuació mitjana en els resultats de les proves ha passat d’un 52,1 el curs 2012-2013 al 63,1 el curs 2014-2015 per a aquest grup de centres.
Ruiz ha exposat que els darrers canvis que han tingut lloc a la societat estan marcant la renovació dels sistemes educatius d’arreu del món. Canvis per exemple en la generalització de les tecnologies de la comunicació, o en els mercats laborals amb noves necessitats creixents: “En aquest context, doncs, el domini de diverses llengües i particularment de l’anglès com a llengua de relació internacional no només és necessari, sinó gairebé imprescindible i, per tant,  el sistema educatiu ha de poder crear parlants plurilingües, amb diferents graus de domini de les llengües que coneixen, capaços d’interactuar en un context lingüístic i cultural divers i complex”.
 
Ensenyament integrat de llengües
La titular d’Ensenyament ha exposat la metodologia emprada per a l’assoliment de competències en llengües estrangeres, que preveu l’aprenentatge integrat de llengua i continguts i preveu una coordinació més estreta entre el professorat de llengua i el de matèria no lingüística, i sobretot incrementa el temps d’exposició de l’alumne a la llengua estrangera.  Hi ha diferents formes d’aplicar-ho: ja sigui introduint la llengua estrangera en els projectes escolars; impartint, totalment o parcial, una o més àrees o matèries no lingüístiques en les llengües estrangeres; i incorporant activitats –com la síntesi o la recerca d’informació- que permetin fixar el lèxic específic de cada àrea de coneixement.
Meritxell Ruiz ha recordat que el sistema català d’ensenyament es focalitza en l’aprenentatge integrat i, per tant, no s’organitza a partir de percentatges de continguts – i menys percentatges simètrics – que s’imparteixen en una o una altra llengua sinó a partir d’una planificació conjunta de l’aprenentatge i d’un treball enfocat a l’àmbit competencial, tenint sempre com a referència el context sociolingüístic i socioeconòmic de cada alumne i de cada centre.
En l’àmbit de les actuacions fetes, Ruiz ha exposat que el curs 2013-14 s’amplia el plantejament del Pla Integrat de Llengües Estrangeres (PILE) amb la creació d’un  Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme, amb l’objectiu d’incorporar actuacions innovadores en els àmbits d’organització escolar, disseny curricular i aplicació metodològica a l’aula. En total hi participen 149 centres educatius.
Formació de professorat i plantilles perfilades
La consellera ha explicat que aquest curs un 55,4% han incorporat l’anglès en alguna àrea o matèria no lingüística o bé en alguna part d’ella, i que el professorat ha actualitzat la seva formació: “Cal destacar l’esforç formatiu que ha desenvolupat el Departament pel que fa a aquesta finalitat, majoritàriament l’anglès. El nombre de professors formats en els darrers cinc cursos ha estat d’un total de 3.155”. També ha destacat l’actualització metodològica i lingüística del professorat especialista de llengua per adaptar-se als nous currículums competencials, ja que els darrers cinc cursos s’han format un total de 4.848 professors, quan hi ha uns 9.000 especialistes en llengua estrangera.
Respecte l’adaptació de les plantilles segons les necessitats lingüístiques dels centres, ha avançat que el curs actual hi ha 554 professors incorporats als centres pel seu perfil lingüístic, respecte els 412 del curs passat. Ruiz també ha exposat que per accedir a la Borsa de treball cal acreditar un nivell de coneixement mínim de B2 en llengua estrangera: “Això vol dir que les necessitats de formació lingüística per al professorat no especialista es redueixen i es pot invertir més en la formació metodològica que reverteix clarament en els nostres alumnes”.
 
Switch to mobile version