Autor Economia
12 Juliol 2017 a 10:00

El preu del lloguer ha crescut un 9,9% interanual a Catalunya

Durant el primer trimestre de 2017

Habitatge // Imatge del web de Wikimedia

Habitatge // Imatge del web de Wikimedia

La Generalitat ha fet públiques les dades del primer trimestre de 2017 incloses a l’informe sobre el mercat de lloguer a Catalunya que elabora la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Aquest informe utilitza com a font les dades provinents de les fiances dipositades a l’Incasòl, on és obligatori registrar els contractes que se subscriuen a Catalunya.
Les xifres de l’informe mostren que s’han signat 37.262 contractes de lloguer nous a Catalunya durant el primer trimestre de 2017 (un 8,2% més en termes interanuals). A Barcelona ciutat és on el nombre de contractes creix de forma més significativa, un 11,4%. A l’àrea metropolitana de Barcelona (excloent-hi la capital), l’ascens és del 7,6% del nombre de contractes. A la resta de Catalunya, aquest augment se situa en el 6,9%.
Pel que fa a la variació interanual de les mitjanes mensuals del preu del lloguer, durant el primer trimestre de 2017 a Catalunya ha augmentat un 9,9% i assoleix els 626 euros mensuals. A Barcelona ciutat, l’increment anual ha estat de l’11,9% (mitjana de 845 euros mensuals). En el cas de l’àrea metropolitana (excloent-hi la capital), el preu del lloguer ha augmentat un 9,1% en termes interanuals (mitjana de 618 euros mensuals).
La variació trimestral del preu del lloguer entre desembre de 2016 i març de 2017 és del 0,7% a Catalunya. A Barcelona ciutat l’increment és pràcticament pla (d’un 0,2%), mentre que a Catalunya sense Barcelona és de l’1,5%.
Evolució del lloguer a Catalunya. Primer trimestre de 2017
Nombre de contractes
Lloguer mensual mitjà
Nombre
Variació
2017
Variació
Variació trimestral 1t17/4t16 %
 
17/16 %
Gen-març
 17/16 % (1)
Catalunya
37.262
8,2
626,02
9,9
0,7
Barcelona
11.156
11,4
845,15
11,9
0,2
Catalunya sense BCN
26.106
6,9
532,38
7,8
1,5
· Àmbit metropolità (sense BCN)
13.419
7,6
618,40
9,1
1,7
       · Resta de Catalunya
12.687
6,2
441,40
5,7
1,0
(1) Variació interanual de les mitjanes anuals.
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances de lloguer presentades a l’INCASOL.
Pel que fa a la resta del territori, l’Informe sobre el mercat de lloguer a Catalunyaapunta que el primer trimestre de 2017 han augmentat un 8,7% respecte de l’any anterior els contractes formalitzats a la demarcació de Barcelona i que el lloguer mensual de mitjana en aquesta zona és de 690 euros (un 10,9% més interanual). A la demarcació de Girona, la formalització de contractes ha augmentat un 6% i el lloguer mitjà es situa als 463 euros (un 4% més respecte de l’any anterior). Pel que a Tarragona, l’augment dels contractes ha estat del 5,1% i la renda mitjana del lloguer és de 362 euros, un 4,2%. Finalment, a la demarcació de Lleida, l’augment de contractes en termes interanuals és del 8,6% i el lloguer mensual de mitjana es situa als 420 euros, un 4,4% més que l’any anterior el mateix trimestre.
Mercat de l’habitatge de lloguer a Catalunya segons demarcacions territorials. Any 2017 1r trimestre
Contractes formalitzats
Renda mitjana
 
Habitatges
Variació     17/16 %
 
Euros/
mes
Var interanual 1t17/1t16 %
Var. trimestral 1t17/4t16 %
Demarcacions
Barcelona
28.083
8,7
690,46
10,9
0,7
Girona
3.883
6,0
462,96
4,1
-0,4
Lleida
1.470
5,1
362,33
4,2
-0,5
Tarragona
3.826
8,6
419,85
4,4
0,1
Catalunya
37.262
8,2
 
626,02
9,9
0,7
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i Agència de l’Habitatge de Catalunya, a partir de les fiances dipositades a l’INCASOL.

 

Switch to mobile version