Autor Articles i estudis
22 Juliol 2017 a 12:00

Què et poden preguntar en una entrevista de treball?

Puri Laserna GM RRHH

Arrel de les polèmiques notícies aparegudes recentment en els mitjans de comunicació sobre les exigències i preguntes, que determinades empreses de selecció, realitzen als candidats, volem indicar que sí i que no, ens poden requerir en un procés de selecció, per garantir sempre i en qualsevol cas, els nostres drets fonamentals a no ser discriminats per raó de sexe, religió, ideologia o creences.


Què no ens haurien de preguntar en una entrevista de treball?

En primer lloc, tot el relacionat amb l’edat. Tot i que és habitual indicar en el nostre currículum la data de naixement, l’empresa de selecció únicament pot preguntar-nos l’ edat als efectes de confirmar que tenim l’edat mínima per poder treballar (18 anys, o en determinats supòsits, 16 amb autorització els tutors legals ). D’aquí  l’habilitat de l’entrevistador, envers les seves preguntes, en deduir les dates que més li interessin.

Respecte a l’estat civil o situació personal, un entrevistador ha d’evitar fer preguntes sobre el desig del candidat/a de tenir fills, sobretot en el cas de les dones, per evitar prejudicis que derivin en discriminació laboral per aquesta causa.

Tampoc estan permeses les preguntes personals relacionades amb la condició física, com l’alçada o el pes, quan no tenen cap relació amb el lloc de treball a ocupar.

S’han d’evitar preguntes relacionades amb la salut per garantir la igualtat d’oportunitats de tothom. En cas de ser seleccionats, les empreses estan obligades a realitzar al treballador un reconeixement mèdic que certificarà la seva aptitud o no per a exercir les tasques per les quals ha estat contractat.

Els entrevistadors també han de tenir cura amb les preguntes relacionades amb la nacionalitat o la raça del candidat, les seves creences religioses o afiliació a partits polítics.

En definitiva, s’ha d’evitar qualsevol pregunta tendent a lesionar els drets fonamentals del candidat, i que en definitiva, res tenen a veure amb l’objecte de l’entrevista que és la cobertura d’un lloc de treball. Han de ser altres els criteris per seleccionar al futur treballador, com ara la realització de test que mesuren de forma objectiva les habilitats i / o capacitats identificades com a bàsiques per a exercir amb èxit les funcions del lloc de treball vacant.

Una de les sentències més recents en aquesta línia ha estat la STSJ de Canàries nº 192/2014, de 7 d’abril de 2017 en la qual el Tribunal dictamina a favor d’una candidata enfront de l’empresa oferent de l’ocupació, per algunes de les preguntes que se li van formular en l’entrevista de treball. Així l’Alt Tribunal canari assenyala sobre les qüestions que se li van plantejar a la candidata: “suposa una conducta discriminatòria, ja que la treballadora s’ha vist obligada revelar els seus plans familiars i dades mèdiques pertanyents a la seva més estricta intimitat, innecessaris per a una gestió de personal responsable i respectuosa amb la dignitat de l’empleat. “

El tribunal, en la seva sentència, declara que: “tals fets vulneren flagrantment l’article 14 de la Constitució Espanyola, l’article 4 paràgraf 2ºletra c) de l’Estatut dels Treballadors, l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i l’article 22 bis de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’Ocupació i podrien ser constitutius d’una falta molt greu sancionada per l’article 16 paràgraf 2n del TR de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social “.

En la mateixa línia, Inspecció de Treball i Seguretat Social juntament amb la Conselleria d’Ocupació de les Balears, recentment han sancionat a una aerolínia amb 25.000 € de multa per infracció molt greu en discriminar sexualment a les candidates, al exigir-les test d’embaràs durant els processos de selecció duts a terme a través de una consultora de selecció. Es tractava d’una pràctica habitual d’aquesta empresa que venia realitzant des de fa més d’un any a nivell nacional.

Autora: Puri Laserna
Assessora Jurídic laboral a GM Integra RRHH

Switch to mobile version