Autor Economia
8 Novembre 2017 a 10:00

Fort creixement de l’economia catalana el tercer trimestre de 2017 

El PIB interanual se situa en el 3,5%

Economia catalana

Economia catalana

Segons l’estimació d’avanç que elaboren conjuntament l’Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el creixement de l’economia catalana el tercer  trimestre de 2017 se situa en un 0,9% en taxa intertrimestral i en un 3,5% en taxa interanual, fet que  mostra la continuïtat del fort creixement de l’economia catalana.
Pel que fa a les taxes de variació per sectors, el creixement interanual del valor afegit brut  industrial se situa en un 3,7%, per sobre dels dos trimestres anteriors. Les dades de la producció industrial confirmen uns creixements de la indústria (en mitjana dels dotze darrers mesos) més elevats a Catalunya que al conjunt de la zona euro. Les agrupacions sectorials on la producció industrial manufacturera mostra un comportament interanual més positiu són les de metal·lúrgia i productes metàl·lics, la de maquinària i equips mecànics, i la química.
La construcció manté una dinàmica a l’alça i el tercer  trimestre d’enguany creix un 6,8%, gràcies al subsector residencial, i en particular l’habitatge. El nombre d’habitatges iniciats presenta creixements relatius molt importants, dins d’uns nivells absoluts encara moderats; d’altra banda, la recuperació de la licitació pública durant l’any avança una lleugera millora de l’obra civil.
Els indicadors disponibles del sector de serveis relacionats tant amb el nivell d’activitat com d’ocupació laboral mostren una dinàmica a l’alça. En termes de valor afegit, les estimacions d’avanç del tercer trimestre són d’un creixement interanual del 3,3%, una taxa 4 dècimes superior a  la del trimestre anterior.
Quant a l’activitat turística, el volum de turisme estranger ha augmentat un 7,8 % interanual en els nou primers mesos de l’any i la despesa turística un 13,2 % (fins a l’agost). L’evolució de les pernoctacions hoteleres ha estat així mateix molt positiva, i per sobre de la mitjana estatal.
Pel que fa a l’evolució de les exportacions de béns, els vuit primers mesos de l’any l’acumulat de les exportacions mostra un creixement interanual del 8,8% en valors corrents (superior al 2,1% del mateix període de 2016). Com ve succeint des del 2014, les exportacions de més contingut tecnològic creixen per damunt de la mitjana de productes industrials.
L’ocupació continua augmentant amb força, amb un creixement el tercer trimestre d’un 2,9% segons l’EPA i d’un 3,8% segons la Seguretat Social. Dins l’ocupació assalariada, destaca la millora en l’ocupació indefinida, que accelera el seu creixement fins a un 3,9% i suposa el ritme més intens d’ocupació indefinida des de finals de l’any 2008. Al mateix temps, la taxa d’atur baixa el tercer trimestre fins al 12,5%, el valor més baix des de finals del 2008, en comparació amb un 9% de la UEM i un 16,4% pel conjunt d’Espanya.
Switch to mobile version