Autor Economia
4 Febrer 2018 a 10:00

Banc Sabadell guanya 801,5 milions d’euros

Un 12,8% més l’any 2017 respecte del 2016

Banc Sabadell juanta accionistes 2016

Foto arxiu

El grup Banc Sabadell ha tancat l’exercici 2017 amb un benefici net atribuït de 801,5 milions d’euros, fet que suposa un creixement del 12,8% anual i del 33,9% exTSB, i demostra la fortalesa del seu negoci. Aquests resultats són conseqüència d’un fort augment dels ingressos del negoci bancari (marge d’interessos + comissions netes) que han augmentat un 5,5% en termes interanuals i comparables (5,2% exTSB).

El marge de clients manté la seva fortalesa en el 2,80%, com a resultat de la gestió comercial, i el marge d’interessos creix en termes interanuals i comparables un 4,9% interanual (2,9% excloent-ne TSB).

Els ingressos per comissions reflecteixen un creixement interanual del 7,4% a tipus de canvi constant (10,3% sense considerar TSB) i intertrimestral del 5,7% (6,6% sense considerar TSB). En termes interanuals, destaca el bon comportament de les comissions de gestió d’actius.

Els costos se situen en 2.723,0 milions d’euros a desembre de 2017, dels quals 59,3 milions d’euros corresponen a conceptes no recurrents. L’increment interanual del 2,2% correspon als costos extraordinaris de tecnologia de TSB ja previstos. La ràtio d’eficiència del grup tanca l’any en el 50%.

Les dotacions a insolvències i altres deterioraments pugen a 2.196,4 milions d’euros en tancar l’exercici 2017 (2.107,6 milions d’euros sense considerar TSB) respecte als 1.427,1 milions d’euros en tancar l’exercici 2016 (1.399,0 milions d’euros sense considerar TSB). L’any 2017 incorpora els beneficis extraordinaris generats per les operacions corporatives l’aportació de les quals queda neutralitzada per la realització de dotacions addicionals per un import brut de 900 milions d’euros.

Creixement en crèdit i líders en qualitat de servei

El crèdit viu del grup creix un 4,6% interanual comparable. El crèdit de nova producció a empreses augmenta un 10,7% fins als 16.925 milions d’euros; i els préstecs hipotecaris nous milloren un 7,5% fins als 3.299 milions d’euros. També s’incrementa el finançament al consum, un 17,4% fins als 1.929 milions d’euros (dades que sumen el negoci de Sabadell Consumer Finance). La inversió creditícia bruta viva tanca l’exercici 2017 amb un saldo de 137.522 milions d’euros (102.119 milions d’euros Ex TSB).

Al llarg del 2017, l’activitat de captació d’empreses i particulars ha estat intensa, amb un total de 512.460 clients nous. Per segments, el grup ha captat 383.300 nous clients particulars; 267.767 noves nòmines; i 129.160 empreses.

Aquest augment de clients es produeix, a més, amb una qualitat de servei que supera la mitjana del sector. Banc Sabadell consolida el lideratge en experiència de client en pimes i grans empreses. El nivell de qualitat de servei segons els estudis de STIGA, EQUOS se situa en el 7,8, mentre que la mitjana del sector es troba en el 7,03. L’indicador NPS (Net Promoter Score) indica que Banc Sabadell és el número #1 per a les grans empreses i les pimes; i el número #2 en banca personal. L’indicador NPS, calculat per Accenture, es basa en la següent pregunta: “En una escala de 0 a 10, on 0 és del tot improbable i 10 és altament probable, quina probabilitat hi ha que recomani Sabadell a un conegut?”.

Millora la quota de mercat dels diferents productes a Espanya. En empreses, destaquen l’operativa de TPVs, on la quota de Banc Sabadell s’incrementa el 2017 fins al 15,33% respecte al 14,15% de 2016, i la de crèdit documentari, que se situa en el 32,09% en tancar l’any, des del 31,32% de fa 12 mesos. Augmenta també la quota de crèdit fins l’11,59% des de l’11,17%. En particulars, en el segment d’assegurances de vida, la quota millora fins al 5,43% en tancar el 2017 des del 5,10% de 2016; fons d’inversió, fins al 6,25% des del 6,00%; i dipòsits llar, fins al 6,10% des del 6,06%.

Els recursos de clients creixen, tant dins com fora de balanç, un 5,0%. Els recursos de clients en balanç totalitzen 132.096 milions d’euros (97.686 milions d’euros sense considerar TSB), fet que suposa un creixement del 2,9% interanual i del 0,8% intertrimestral comparable1, impulsats pel creixement dels comptes vista en l’any i els dipòsits a termini en el trimestre.

Els recursos de fora de balanç pugen a 45.325 milions d’euros i creixen un 11,6% respecte a l’any anterior (un 0,4% en termes intertrimestrals), gràcies principalment a les entrades netes de fons d’inversió que van augmentar un 21,2% interanual, fins als 27.375 milions d’euros en tancar el 2017.

Els saldos de comptes a la vista pugen a 98.020 milions d’euros (68.039 milions d’euros sense considerar TSB) representant un increment comparable del 12,0% interanual (15,0% sense considerar TSB).

Els actius totals del grup Banc Sabadell pugen a 221.348 milions d’euros, fet que implica una pujada del 10,2% comparable (+7,3% exTSB)

El repartiment de dividend s’incrementa fins un payout del 49%

El Consell d’Administració ha aprovat el repartiment d’un dividend complementari en efectiu de 0,05 euros per acció, que se sumen als 0,02 euros per acció ja distribuïts. En total, 0,07 euros per acció, fet que suposa un augment del payout fins al 49% des del 40% del 2016.

Banc Sabadell ofereix una sòlida posició de capital, amb una ràtio de Common Equity Tier 1 (CET1) phase-in del 13,4% i fully loaded del 12,8% el 31 de desembre de 2017. Amb la implementació d’IFRS9, la ràtio CET1 fully loaded proforma se situa en el 12,0%. El requeriment a nivell consolidat exigeix a Banc Sabadell de mantenir una ràtio mínima de Common Equity Tier 1 (CET1 phase-in) del 8,3125%.

Durant el trimestre es van emetre també 1.000 milions d’euros de deute senior unsecured amb un cupó del 0,875% i venciment a 5 anys, la primera emissió senior des del 2013, i la primera amb investment grade per totes les agències de rating des del 2012. Aquesta operació va permetre d’enfortir la posició de liquiditat i generar passius potencialment elegibles para MREL. TSB ha protagonitzat també la seva primera emissió de cèdules hipotecàries: 500 milions de lliures amb un cupó Libor 3M + 24 pbs i venciment a 5 anys.

Solvia Desarrollos Inmobiliarios i cobertura en el 54,7% proforma

Banc Sabadell ha creat una nova línia de negoci, Solvia Desarrollos Inmobiliarios, que inclou 1.252 milions d’euros en actius gestionats amb un valor net de 683 milions d’euros. Els objectius d’aquest nou negoci passen per optimitzar i millorar encara més el servei promotor; desenvolupar una nova línia de negoci que generarà noves fonts sostenibles d’ingressos; obrir i diversificar l’actual base de clients de promotors immobiliaris; i potenciar la valoració del negoci promotor. A més, gràcies a Solvia Desarrollos Inmobiliarios, la contribució de sòl en la composició d’actius adjudicats ha descendit del 41% al 34%. Mentrestant, Solvia segueix desenvolupant el seu negoci habitual amb èxit. Les vendes d’actius immobiliaris han generat un benefici mitjà de l’1,4% en el trimestre. D’ara endavant, no esperem pèrdues en la venda d’actius adjudicats.

D’aquesta manera, els actius problemàtics es redueixen en 3.443 milions d’euros durant l’exercici (1.802 milions de dubtosos i 1.642 milions d’adjudicats, incloent-hi Solvia Desarrollos Inmobiliarios). Reducció també de la ràtio de morositat del grup, que se situa en el 5,14% (6,57% exTSB). La cobertura d’actius problemàtics se situa en un 49,76%, amb una cobertura de dubtosos del 45,74%, i una cobertura dels actius adjudicats del 54,08%. Amb la implantació d’IFRS9, la cobertura d’actius problemàtics proforma se situarà en el 54,72%.

Transformació Digital: els clients digitals augmenten un 10%

Els clients digitals augmenten un 10% del principi d’any ençà i ja son 4,4 milions d’usuaris en canals remots. Els que hi accedeixen a través del mòbil s’han incrementat un 17%, fins als 3,3 milions, i el 20% de les vendes a Espanya ja són digitals, percentatge que s’eleva al 59% al Regne Unit.

Aquestes dades són el fruit del compromís ferm amb la transformació digital, que ha dut 750.000 clients al programa Gestió Activa a Espanya, i a proporcionar una oferta digital amb noves capacitats per proporcionar la millor experiència d’usuari, com el reconeixement facial en els terminals iPhoneX o els enviaments múltiples de diners a Bizum.

Segons l’Informe del Comportament Financer dels particulars a Espanya 2017, elaborat por FRS Inmark, el 44,4% del mercat de clients estudiat són digitals financers, això és, usuaris que utilitzen la banca per internet o la banca mòbil amb la seva entitat principal. Banc Sabadell supera la mitjana del mercat, amb la meitat  dels seus clients categoritzats com a digitals financers.

 

Switch to mobile version