Autor Economia
3 Febrer 2018 a 10:00

CaixaBank obté un benefici de 1.684 milions

El resultat anual més gran de la seva història (+60,9%)

caixabank resultats 2017

El Grup CaixaBank, presidit per Jordi Gual i el conseller delegat del qual és Gonzalo Gortázar, va obtenir en l’exercici 2017 un benefici atribuït de 1.684 milions d’euros (+60,9 % respecte del 2016), que suposa el millor resultat en la història de CaixaBank. El resultat de CaixaBank a Espanya assoleix els 1.508 milions, un 44,1 % més que el 2016.

L’evolució de l’any ve marcada per la consolidació per integració global dels resultats de BPI des del febrer, que impacta en els epígrafs principals del compte, amb una contribució als resultats del Grup de 176 milions, i per la intensa activitat comercial de l’entitat.

El marge brut assoleix els 8.222 milions (+5,1%) per la major generació d’ingressos bàsics del negoci bancari (marge d’interessos, comissions i ingressos del negoci d’assegurances), que augmenten un 18 % en el Grup i un 8 % a CaixaBank, i la incorporació de BPI. El 96 % dels ingressos provenen de l’activitat bancària bàsica, després d’un decrement de l’activitat per operacions financeres (-66,7 %) i una menor contribució de les participades (-21 %).

La rendibilitat del Grup CaixaBank millora des del desembre en 280 punts bàsics i se situa en el    8,4 % -prop de l’objectiu establert al Pla Estratègic del 9 %-11 %-, mentre que el ROTE recurrent del negoci bancari i assegurador arriba a l’11,2 %, amb un resultat de 1.748 milions.

CaixaBank manté una posició de referència en el mercat retail a Espanya, amb una quota de penetració com a primera entitat del 26,7 % (+100 punts bàsics els últims dotze mesos), i la primera posició en nòmines domiciliades, amb una quota del 26,3 %; en fons d’inversió, amb el 16,7 %; en plans de pensions, amb el 23,5 %, i en assegurances d’estalvi, amb el 26,4 %.

L’entitat manté el lideratge en banca on-line, -el 55% dels seus clients són digitals-, i en banca mòbil, amb 4,3 milions de clients. La tecnologia i la digitalització donen suport al model de negoci de CaixaBank, amb 32.200 SmartPCs desplegats i el 98 % de signatures digitals el 2017.


El marge d’interessos arriba als 4.746 milions (+14,2 %)

En un context de tipus d’interès en mínims, el marge d’interessos arriba als 4.746 milions d’euros (+14,2 % respecte del 2016), impulsat per la incorporació del negoci de BPI, que aporta un 9,1 % de creixement. A CaixaBank, el marge d’interessos augmenta un 5,1 %, essencialment per la gestió de l’activitat minorista, amb una forta reducció del cost de l’estalvi al venciment. L’evolució dels ingressos es veu impactada per la reducció de la rendibilitat de la cartera creditícia i de la cartera de renda fixa per la baixada dels tipus d’interès de mercat.

Els ingressos per comissions assoleixen els 2.499 milions d’euros. En la seva evolució (+19,5 %) incideix l’aportació de BPI (+13,2 %) i els ingressos derivats de l’activitat comercial de CaixaBank  (+6,3 %), que reflecteix una major transaccionalitat i una major activitat a causa de la fortalesa en els negocis de gestió d’actius i de previsió.

Les despeses d’administració i amortització recurrents se situen en els 4.467 milions (+11,8 %) i reflecteixen principalment la incorporació de BPI, tot i que en perímetre homogeni es mantenen (+1 % respecte del 2016 i +0,2 % en despeses de personal). El 2017, s’han registrat 110 milions de costos extraordinaris associats a BPI.

Els ingressos de la cartera de participades se situen en 653 milions (-21 %) reflex, entre d’altres, d’un menor dividend de Telefónica, canvis de perímetre i la venda del 2 % de la participació de BPI a BFA (-97 milions atribuïts), registrat el gener abans de la presa de control. Durant el quart trimestre, disminució dels resultats atribuïts derivats de la participació de BPI a Angola.

Els guanys / pèrdues per actius i passius financers i altres es redueixen fins als 282 milions (-66,7 %). El 2016 incloïa 165 milions d’euros del resultat de l’operació de Visa Europe Ltd., com també la materialització de plusvàlues d’actius de renda fixa disponibles per a la venda.


Els recursos de clients a CaixaBank creixen un 3,5 %

En el Grup, els recursos totals de clients se situen en els 349.458 milions, amb un augment del 15 % (+45.563 milions) el 2017 després de la incorporació de BPI (+11,5 %, 34.963 milions). A CaixaBank, els recursos de clients s’incrementen un 3,5 % el 2017 (+10.600 milions), i es mantenen estables en l’últim trimestre (-0,2 %).

A CaixaBank, la cartera creditícia bruta es redueix un 1,9 % i la cartera sana, un 1,2 % el 2017. Si no es considera la reducció del finançament a CriteriaCaixa en el procés de desconsolidació prudencial (1.043 milions el primer trimestre del 2017), ni tampoc l’evolució del sector públic, la cartera sana es manté estable (+0,4 %).

D’altra banda, destaca l’evolució positiva del crèdit a empreses, amb un increment del 16 % durant l’any, i del crèdit al consum, amb un augment del 15 %.

A CaixaBank, l’activitat comercial destaca pel fort creixement del negoci d’assegurances i gestió d’actius. Els actius sota gestió se situen en 88.018 milions d’euros, amb un augment del 7,5 % durant l’any i un 1,3 % en el trimestre.

Com en els últims exercicis, destaca l’increment del patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i SIMCAV, fins als 61.077 milions d’euros (+7,8 % durant l’any), i també l’evolució positiva dels plans de pensions (+6,8 % durant l’any), fins als 26.941 milions d’euros.

CaixaBank manté el lideratge en assegurances, plans i fons per recursos gestionats, amb una quota del 21,3 %.


La ràtio de morositat del Grup es redueix fins al 6 %

La ràtio de morositat del Grup CaixaBank se situa en el 6 % (6,9 % a 31 de desembre del 2016), molt per sota de la mitjana del sector, i la ràtio de cobertura de la cartera dubtosa millora fins al 50 % (47 % al tancament del 2016).

Al Grup els saldos dubtosos baixen fins als 14.305 milions. A CaixaBank, se situen en els 13.086 milions, s’han reduït en 1.668 milions el 2017 i 837 milions en el trimestre, que inclou venda de carteres.

Les dotacions per a insolvències se situen en 799 milions. En l’evolució anual (+154,2 %) incideix l’alliberament de 676 milions d’euros de provisions de la cartera creditícia en el quart trimestre del 2016, després del desenvolupament de models interns, d’acord amb la Circular 4/2016. Aïllant aquest efecte, l’evolució anual seria del -19,3 %.

L’apartat d’altres dotacions a provisions puja a 912 milions i inclou, entre d’altres, el registre de 455 milions d’euros associats a prejubilacions (152 i 303 milions d’euros en el primer i el segon trimestre de l’exercici, respectivament), 154 milions de sanejament de l’exposició a la Sareb en el primer trimestre.


Les vendes d’immobles arriben als 1.610 milions (+20 %)

La cartera d’actius adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya disminueix fins als 5.878 milions d’euros (-378 milions d’euros el 2017). La ràtio de cobertura és del 58 %.

El total de vendes d’immobles el 2017 arriba als 1.610 milions d’euros (un 20 % més que el mateix període del 2016), amb resultats positius des del quart trimestre del 2015. El resultat de les vendes sobre el valor comptable net se situa en un 20 % el 2017 (+14 punts percentuals respecte del mateix període del 2016).

Els actius immobiliaris destinats al lloguer baixen fins als 3.030 milions d’euros nets de provisions      (-48 milions d’euros el 2017). La ràtio d’ocupació d’aquesta cartera se situa en el 88 %.


Reforç de la liquiditat al llarg de l’any

Els actius líquids totals se situen en 72.775 milions. Durant l’exercici s’ha reforçat la posició de liquiditat del Grup, amb una Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 202 %, molt per sobre del mínim requerit del 100 % a partir de l’1 de gener del 2018.

D’altra banda, el Grup CaixaBank assoleix una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded de l’11,7 % a 31 de desembre, en línia amb el rang fixat al Pla Estratègic 2015-2018 (11 %-12 %), i gairebé 3 punts percentuals per sobre dels requeriments del supervisor del 8,75 %. Excloent-ne l’impacte de la integració de BPI, l’evolució anual de la ràtio ha estat de +60 punts bàsics a causa de la generació de capital i de -26 punts bàsics per l’evolució del mercat i altres factors.

El capital total, en termes fully loaded, se situa en el 15,7 %, per sobre de l’objectiu fixat al Pla Estratègic del 14,5 %. Al llarg de l’any, aquesta ràtio s’ha reforçat amb l’emissió de 1.000 milions d’AT1 i per diverses emissions de deute subordinat, per un import total de 2.000 milions, enter el febrer i el juliol.


Obra Social: més d’11 milions de beneficiaris  

Al llarg del 2017, la Fundació Bancària ”la Caixa”, presidida per Isidre Fainé, ha constatat avenços destacats en els tres àmbits prioritaris d’actuació: social, recerca i divulgació de la cultura i el coneixement. Aquests resultats responen a l’aplicació de les directrius marcades al Pla Estratègic 2016-2019, que preveu una inversió superior als 2.000 milions d’aquest quadrienni i que té com a lema Canviem presents, construïm futurs.

El 2017, concretament, l’Obra Social ”la Caixa” ha incrementat el pressupost fins a arribar als 510 milions d’euros, respecte dels 500 milions dels nou exercicis anteriors. Globalment, la Fundació Bancària, que gestiona de manera directa l’Obra Social i agrupa a CriteriaCaixa totes les participacions accionarials del Grup ”la Caixa”, inclosa CaixaBank, ha impulsat el 2017 prop de 50.000 iniciatives, de les quals s’han beneficiat més d’11 milions de persones.

Entre els projectes socials amb vocació transformadora destaca CaixaProinfància, que, des de fa 10 anys, promou la inclusió social de nens i joves en situació de vulnerabilitat, suport que es fa extensible al conjunt de la família. Durant el 2017, aquesta iniciativa ha atès més de 62.000 menors procedents de llars en risc d’exclusió.


Augment de llocs de treball facilitats    

A més de la lluita contra la pobresa infantil, i d’acord amb el Pla Estratègic, el foment de l’ocupació és una altra de les línies d’actuació prioritàries de la Fundació Bancària. En aquest sentit, el programa d’integració laboral Incorpora ha culminat la celebració del desè aniversari superant els 30.600 llocs de treball facilitats a persones en situació de vulnerabilitat al llarg del 2017, respecte dels 28.920 de l’any anterior. Això ha estat possible, en bona mesura, gràcies a les més de 10.000 empreses que van col·laborar amb el programa.

En l’àmbit de la salut, l’entitat ja desenvolupa el Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades en 123 centres sanitaris. El 2017, un total de 24.094 pacients han rebut suport psicosocial, com també 29.555 familiars.

Facilitar l’accés a l’habitatge és una altra de les prioritats del Pla Estratègic. La Fundació Bancària ”la Caixa” i CaixaBank ja tenen conjuntament un parc de més de 32.000 pisos amb rendes mensuals a partir de 85 euros i que estan a disposició de les persones amb menys recursos.

El de la gent gran és un dels col·lectius prioritaris per a l’Obra Social des que es va crear, fa més d’un segle, ”la Caixa” com a Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis. El 2017, el Programa de Gent Gran ha comptat amb 821.532 participants en propostes socials, culturals, de salut i tecnològiques adreçades a fomentar l’envelliment actiu.

A aquestes actuacions s’afegeix l’èxit de la campanya de recollida de llet Cap nen sense bigoti, dirigida a famílies vulnerables i que compta amb la col·laboració de bancs d’aliments de tot Espanya. En la tercera edició, aquesta iniciativa ha aconseguit recollir 1,2 milions de litres de llet.

Concebent l’educació com a motor de progrés individual i col·lectiu, la formació continua sent un eix fonamental en l’acció de l’entitat. Concretament, el programa EduCaixa ha arribat a més de 2,4 milions d’alumnes de 8.300 escoles espanyoles. L’acció educativa també ha estat marcada pel lliurament de diferents tipus de beques.

A més, la Fundació bancària ”la Caixa” i la Fundació Telefónica continuen sumant esforços per desenvolupar el projecte ProFutur. Aquesta iniciativa, inspirada pel papa Francesc, impulsa l’educació digital de nens, joves i adults entre els sectors més desafavorits de països d’Àfrica, Amèrica Llatina, Orient Mitjà i el Sud-est asiàtic.

A escala internacional, durant el 2017 s’ha consolidat la col·laboració amb entitats de referència com la Fundació Bill & Melinda Gates, per promoure la vacunació infantil en els països en via de desenvolupament; UNICEF, amb l’objectiu de reduir la mortalitat infantil causada per la pneumònia, i l’ACNUR per millorar les condicions de vida dels refugiats.

Fruit de l’acord amb el banc portuguès BPI, la Fundació Bancària ”la Caixa” també ha anunciat l’expansió de l’Obra Social a Portugal, on preveu destinar fins a 50 milions d’euros anuals a través del desplegament dels projectes més emblemàtics de l’entitat.


Amb els imprescindibles de la recerca      

Un dels pilars del Pla Estratègic 2016-2019 és l’aposta per la recerca mèdica, que preveu triplicar el pressupost destinat a aquest àmbit fins arribar als 90 milions d’euros al final d’aquest quadrienni. Per visualitzar aquest compromís, el 2017 s’ha impulsat una campanya per reconèixer la importància de la recerca en el benestar de les persones i la contribució dels científics que dediquen la seva vida a lluitar contra les malalties i a preservar un dels béns més preuats: la salut. Ells són Els Imprescindibles.

En aquesta línia, durant l’exercici passat s’ha intensificat la promoció de l’avenç científic amb el suport a projectes centrats en la recerca de la malaltia d’Alzheimer, la sida, les malalties neurodegeneratives o les afeccions cardiovasculars.

L’oferta cultural, científica i educativa de l’Obra Social ”la Caixa” a tot Espanya ha superat els 6 milions de visitants durant l’any 2017, i ha augmentat en un 13 % respecte de l’exercici anterior. Aquestes xifres s’han assolit mantenint l’excel·lència en la divulgació de la cultura i la ciència, una altra de les prioritats marcades pel Pla Estratègic.

A CaixaForum Barcelona, l’exposició “Andy Warhol. L’art mecànic” ha estat la més visitada de l’any. Pel que fa a CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de l’Obra Social a Barcelona, destaca la inauguració de “T. rex”, que mostra l’esquelet d’un dinosaure que va viure a la Terra fa uns 67 milions d’anys. D’altra banda, a CaixaForum Madrid la afluència de visitants més gran la va registrar l’exposició “Ramon Casas. La modernitat anhelada”.

Switch to mobile version