Autor Economia
8 Febrer 2018 a 10:00

L’economia catalana creix un 3,4% l’any 2017

Se situa un punt per sobre de la mitjana de la zona euro

exportacio contenidor Port

Segons l’estimació d’avanç que elaboren conjuntament l’Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, l’any 2017 l’economia catalana va créixer un 3,4%, tot just una dècima menys que el 2016 i el 2015. Així, el creixement del PIB català se situa tres dècimes per sobre del conjunt d’Espanya i supera en un punt el de la mitjana de la zona euro. Els resultats dels darrers tres anys (3,5% el 2015, 3,5% el 2016 i 3,4% el 2017), juntament amb el registrat el 2014 (2,3%), configuren una fase de fort creixement de l’economia catalana.
Pel que fa a les dades intertrimestrals, el creixement de l’economia catalana el quart  trimestre del 2017 se situa en un 0,8%, el mateix que el registrat el trimestre anterior.
Des del vessant de l’oferta, els trets més destacats són el fort creixement de la indústria, l’inici de la recuperació de la construcció i la dinàmica positiva dels serveis, impulsats per la reactivació de la resta de l’oferta i per factors de demanda.
En concret, els resultats de l’estimació d’avanç a escala sectorial mostren que el sector industrial va accelerar el seu creixement interanual el quart trimestre fins a un 4,8 %, mentre que en mitjana del 2017 el VAB industrial va créixer un 3,7%. Aquests resultats donen continuïtat als registres molt positius que experimenta el sector industrial els darrers anys. Les agrupacions sectorials on la producció industrial manufacturera mostra un comportament interanual més positiu són les de metal·lúrgia i productes metàl·lics, la d’equips elèctrics, electrònics i òptics, i la de maquinària i equips mecànics. Per quart any consecutiu, el creixement de la indústria continua sent superior a Catalunya que al conjunt de la zona euro.
La construcció es recupera
El creixement de la construcció s’ha mantingut estable durant tot l’any i ha consolidat la seva recuperació. El quart trimestre, el creixement s’ha situat en un 5,3%, gràcies de nou al subsector residencial, i en particular l’habitatge. El nombre d’habitatges iniciats presenta creixements relatius molt importants, dins d’uns nivells absoluts encara moderats. D’altra banda, la recuperació de la licitació pública durant l’any avança una lleugera millora de l’obra civil. En el conjunt del 2017, el creixement de la construcció també és del 5,3%, enfront d’un 3,2% el 2016.
El sector de serveis ha accelerat el seu creixement interanual al llarg del 2017, amb un augment del 3,6% el quart trimestre. Els indicadors mostren resultats positius en totes les activitats principals i, en especial, en les activitats professionals, científiques i tècniques, en les administratives i en l’hosteleria, si bé en aquest darrer cas la xifra de negoci ha baixat  el quart trimestre. En el conjunt del 2017, el creixement del sector de serveis és del 3,1%, el mateix que hi va haver el 2016.
Quant a l’activitat turística, durant el 2017 Catalunya ha rebut un 5 % més de turistes estrangers, mentre que la despesa turística  ha augmentat un 9,6 %. No obstant això, durant el darrer trimestre de l’any el nombre de turistes estrangers va disminuir un 6,5%. En el conjunt de l’any, les pernoctacions del turisme estranger han augmentat un 2,7%, a diferència de les pernoctacions del turisme interior i del procedent de la resta de l’estat, que han disminuït un 0,8%.
Pel que fa a la comptabilitat trimestral per components de demanda, de la qual només es disposa de dades fins al tercer trimestre del 2017, al llarg del 2017 s’està mantenint un patró de creixement equilibrat, amb contribucions positives tant de la demanda interna com de l’externa.
Acceleració de les exportacions
Les exportacions catalanes han tornat a créixer amb força el 2017, seguint la línia d’acceleració del comerç mundial, tot i que ho fan a taxes més elevades. Les exportacions de béns acumulades fins al novembre augmenten un 8,9% i ja superen les del conjunt de tot l’any 2016. Cal afegir que durant els mesos d’octubre i de novembre el creixement de les exportacions s’ha accelerat (fins al 10,2 % i l’11,8%, respectivament).
Pel que fa a la inversió en béns d’equipament, després d’una relativa moderació el segon trimestre, les últimes dades mostren un repunt destacable, del 5,4% el tercer trimestre.
Finalment, el mercat de treball els darrers mesos ha seguit oferint senyals positius, si bé amb una mica menys de força que els trimestres anteriors. En el conjunt del 2017 el creixement de l’afiliació ha estat d’un 3,8% (el 2016 havia pujat un 3,7%) i s’han produït 104.522 noves afiliacions. Segons l’EPA, la població en atur ha seguit la tendència descendent dels darrers anys, amb una reducció d’un 14,2% interanual el 2017. La taxa d’atur se situa en un 12,6% el quart trimestre i en un 13,4% per al conjunt del 2017 (el valor més baix des del 2008), mentre que a Espanya és d’un 17,2% i a la zona euro d’un 9,1%.
Switch to mobile version