Autor Economia
6 Febrer 2019 a 15:00

L’economia catalana creix un 2,6% l’any 2018

El PIB català en 8 dècimes la mitjana de la zona euro

Economia catalana PIB// Foto: Conselleria Economia

Economia catalana PIB// Foto: Conselleria Economia

Segons l’estimació d’avanç que elaboren conjuntament l’Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, l’any 2018 l’economia catalana modera el creixement fins al 2,6%, després de tres anys de forts increments (3,8% el 2015, 3,6% el 2016 i 3,4% el 2017). Aquesta moderació del creixement s’explica en bona mesura per un conjunt de factors externs: la desacceleració del comerç mundial (que afecta en particular el sector industrial), la incertesa del context global i l’afebliment progressiu de l’impuls monetari del BCE. El creixement mitjà del PIB català el 2018 se situa una dècima per sobre d’Espanya i supera en 8 dècimes la mitjana de la zona euro.
Pel que fa a les dades intertrimestrals, el creixement de l’economia catalana el quart  trimestre de 2018 se situa en un 0,6%, una dècima més que en el trimestre anterior, tot i que per sota del ritme de creixement mitjà dels darrers anys. Al conjunt de l’Estat, l’avanç és lleugerament superior (del 0,7%), mentre que el registre per al conjunt de la zona euro és molt inferior (0,2%).

Els serveis i la construcció mantenen una forta expansió

El sector de serveis -el més rellevant a l’economia catalana en termes del seu pes específic- s’accelera fins al 3,3% interanual el quart trimestre del 2018, tres dècimes més que el tercer trimestre. Els indicadors d’activitat assenyalen increments a totes les branques, però en particular segueix destacant el comportament més dinàmic de les activitats professionals, científiques i tècniques. Quant a l’activitat turística, el nombre de turistes estrangers s’estabilitza (-0,8% de gener a novembre), però destaca el fort creixement de la seva despesa, que augmenta un 6,4% anual fins al mes de novembre.
La moderació del PIB durant el quart trimestre s’explica fonamentalment pel comportament del sector industrial, que es contrau (-1,5% interanual) per primera vegada des de l’inici de la recuperació, en paral·lel al retrocés del conjunt de l’Estat (-1,1%). La indústria és el sector més exposat a l’exterior i per tant és el més directament afectat per la dinàmica de la demanda externa, en un context de desacceleració del comerç mundial i de creixement feble dels principals socis comercials. De fet, el comportament desfavorable del sector industrial és generalitzat a les grans economies de la zona euro. D’altra banda, a Catalunya la desacceleració en les exportacions de béns (que augmenten un 1,9% fins al novembre, en preus corrents) també és indicativa d’un afebliment de la demanda externa.
La construcció modera lleugerament la forta expansió dels darrers trimestres, amb un creixement d’un 4,0 % interanual, per sobre de la resta de grans sectors. Aquest dinamisme també queda reflectit en les dades del mercat de treball en aquest sector, amb creixements força destacats (un 5,4% l’afiliació a la Seguretat Social durant el quart trimestre).
La taxa d’atur en mitjana anual cau al valor més baix en 10 anys
 
Els darrers mesos l’economia catalana ha seguit generant ocupació a bon ritme. L’ocupació segons l’EPA ha crescut un 2,3% interanual el quart trimestre i un 2,7% en el conjunt del 2018. La taxa d’atur repunta lleugerament el quart trimestre (11,7%) a causa del fort dinamisme de la població activa, però en el conjunt del 2018 baixa fins a un 11,5%, el valor més baix en deu anys, i gairebé dos punts per sota de la taxa del 2017 (13,4%).
Switch to mobile version