Autor Societat
26 Setembre 2019 a 10:00

Enquesta Òmnibus de la Generalitat

Va entrar ahir al REO del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO)

Enquesta satisfacció// pixabay

Enquesta satisfacció// pixabay

 

Avui, dia 25 de setembre de 2019, ha entrat al Registre d’Estudis d’Opinió (REO) del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) l’enquesta l’Òmnibus de la Generalitat de Catalunya 2019, d’acord amb els terminis que estableix la llei del CEO.
Els departaments i organismes de la Generalitat tenen, de forma puntual, la necessitat de preguntar a l’opinió pública aspectes concrets de la seva gestió o sondejar futures accions de millora. Així, el CEO posa aquesta enquesta a disposició dels diferents departaments amb l’objectiu d’obtenir informació demoscòpica sobre la situació actual, l’impacte de les polítiques públiques que es duen a terme des de cada àmbit de l’Administració pública i sobre els diversos temes de gestió lligats a l’acció de Govern.
Per a la realització d’aquesta enquesta es van dur a terme 1.200 entrevistes presencials a la població de més de 18 anys resident a Catalunya. L’afixació és proporcional. El marge d’error per al conjunt de la mostra és de ±2,83 punts percentuals, per a un nivell de confiança del 95% (1,96 sigmes) i sota el supòsit de màxima indeterminació (p=q=50%).
El procediment de mostreig és estratificat per província i dimensió del municipi, amb selecció de les unitats primàries de mostreig (municipis) de forma proporcional i de les unitats últimes (individus) mitjançant quotes encreuades de lloc de naixement, sexe i edat. Per al càlcul de quotes s’ha utilitzat com a base el Padró continu de població de l’any 2018.
El treball de camp el va realitzar GESOP del 3 al 25 de juny de 2019.
Podeu consultar l’estudi al web del CEO clicant al següent enllaç www.ceo.gencat.cat

Aclariment:

El fet que només fos entrevistada una mostra de la població fa que tots els resultats estiguin subjectes a un marge d’error, la qual cosa vol dir que no totes les diferències són estadísticament significatives. Per exemple, en una qüestió on el 50% (que és l’escenari més advers en allò relatiu al marge d’error) dona una determinada resposta, amb una mostra de 1.200, és el 95% cert que el valor “veritable” estarà dins del rang de ±2,83 punts percentuals del resultat de la mostra.
Atès que les submostres procedents dels encreuaments estaran subjectes a un marge d’error més gran, les conclusions que es puguin treure dels encreuaments que tinguin una submostra molt petita (un nombre de respostes molt baix) han de ser tractades amb precaució.
Switch to mobile version